златомира сесия 2024

ОбС – Русе одобри програмата за развитие на туризма в Община Русе за 2024 г.

Общинският съвет в Русе разгледа и прие днес програмата за развитие на туризма в Община Русе за 2024 г. По темата докладва заместник – кметът Златомира Стефанова. Тя отговори и на въпроси, поставени от общинските съветници.

Програмата цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината и е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе през 2024 година, разработена на основание чл. 11 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на туризма на общината.

Политиката на Община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Областната стратегия за развитие на туризма, следвайки целите на Концепцията за туристическото райониране, както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА:

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Русе са:

1. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им.

2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт.

Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Русе чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Русе като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт.

3. Развитие на партньорски практики с частния сектор с цел създаване и утвърждаване на уникални туристически продукти.

4. Позиционирането на Община Русе като естествен център на Регион Русе и популяризирането на дестинацията чрез презентирането ѝ по всички възможни комуникационни канали – участия на специализирани туристически изложения, презентиране на туристическите продукти пряко на крайни потребители, изграждане на контактна база данни с туристически агенти, публикации в специализирани издания, популяризиране чрез интeрнет канали на възможностите за туризъм в Община Русе и региона.

Дейности в Програма за развитие на туризма за 2024 г. са планирани с представителите на туристическия бранш в Община Русе и са в съответствие с нуждите на бизнеса за развитие и промотиране на Русе и региона като център за културен, винен и кулинарен туризъм. Тази цел следва да бъде постигната с общи усилия между общинска администрация и професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“, Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе, туристическия бизнес, културните институти, музеите, професионалната гимназия по туризъм, не на последно място Дунавската задруга на художествените занаяти и др.

Дейностите в Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2024 година са в съответствие с националното законодателство в сферата на туризма. Настоящата програма е съобразена с целите на Концепцията за туристическо райониране на България и формулираните в нея приоритети за регион Дунав с център Русе.


ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

I. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ НА ОБЩИНА РУСЕ С НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ Планиранаобща сума по раздел I100 000 лв.

Изграждане и развиване на туристически продукт, организация, съорганизация и логистична подкрепа на други събития, организирани, съфинансирани и съорганизирани от Община Русе (неизчерпателно изброени)

1.1 Провеждане на деветнадесето Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и шестнадесети Фестивал на туристическите забавления и анимации

1.2 Русенски карнавал

1.3 Празник на тортата Гараш

1.4 Римски пазар на Сексагинта Приста

1.5 Конкурс „Като шеф готвачите“

1.6 Кулинарен фестивал „На върха на ножа

1.7 Международен Биг Бенд парад

1.8 Ден на река Дунав

1.9 Дунавски винен фестивал „Виното и реката“

1.10 Други събития, свързани с презентиране на местния продукт – състезания, конкурси, изложби, демонстрации и др.

1.11 Други участия на Община Русе в работни срещи, конференции и други инициативи с представители на туристическия бранш, национално и местно управление и други свързани с тях организации.

Планирани разходи по р.I – 100 000 лв.

РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР. Планиранаобща сума по раздел II39 000 лв.

2.1. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София 13-15.03.2024 г.

2.2. Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр. В.Търново,април 2024 г.

2.3. Участие в международни и национални и местни туристически изложения, форуми и конференции. Участие в Международна конференция за корабоплаване и туризъм по р. Дунав през м. ноември в Будапеща.

2.4. Изготвяне на кандидатура на Русе за Творчески град на ЮНЕСКО

2.5. Реклама на Община Русе, участие в рекламни каталози, пътеводители, списания, брошури, интернет и социални мрежи чрез рекламни статии, рекламни карета, клипове, филми и друг вид рекламни кампании; информационни и експедиентски турове.

2.6. Туристически градски обиколки с професионални лицензирани екскурзоводи, предназначени за русенци, гости на града по време на събития и официални лица.

2.7. Разработване и поддръжка на нов туристически портал

2.8. Създаване на електронен триезичен (BG, EN, RO) регистър на маршрутите за пешеходен, велотуризъм и маршрут за скално катерене.

2.9. Членски внос към ОУДТР за 2023 г. – 5 000 лв.

Планирани разходи по р.II39 000 лв.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ Планирана обща сума по раздел III80 000 лв.

3.1. Oтпечатване на рекламни материали:

3.2. Изграждане на туристическа инфраструктура

Планирани разходи по р.III – 80 000 лв.

СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2024 г. : 219 553 лв.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМАВ ОБЩИНАРУСЕПРЕЗ 2024 г.

1.Приходначастнапрограматазаразвитиенатуризмавобщина Русеза 2024г.

Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, ал.1, от Закона за туризма се набират оттуристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;

2.Разходначастнапрограматазаразвитиенатуризмавобщина Русеза 2024г.

Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет – Русе годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.

Сподели: