читалище зора снимка

Готова е Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 година

На територията на Община Русе са регистрирани 23 читалища, 10 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места.

Дейността на читалищата е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и средства за дофинансиране на читалищния творчески и социален продукт.

През следващата година програмата на русенските читалища предвижда широка активност във взаимодействието с местните общности чрез разнообразни информационно-образователни форми и творчески дейности, като планират развитие на общо 232 любителски формации и клубни форми, осигуряване на 750 културни събития за местните общности в седалището и над 230 участия на читалищните формации в регионални, национални и международни фестивали и събития.

Продължава с активни темпове и технологичното обновяване и автоматизация на библиотечните процеси, като на този етап една голяма част от читалищните библиотеки вече разполагат със специализиран софтуерен продукт за обработка на библиотечния масив и ефективно обслужване на читателите.  

Анализът на финансовите разчети по говори и за устойчив дял на средствата, които русенските читалища осигуряват от управление на читалищната собственост и от външни източници – дял, който варира през последните години между 18 и 19 % от общата рамка на бюджета на читалищата.Прогнозата за събираемостта на собствените средства за 2020 възлиза на общо 116 839 лв.,като най-голям е делът на очакваните приходи от управление на читалищната собственост – общо 102 201 лв., след което се нареждат очакваните приходи от проекти в размер на 27 800 лв., 8 463 лв. от членски внос и 5650 лв. от дарения и спонсорство.

Днес общинските съветници в Русе разгледаха предложената Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2020 година.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня