Одобрена е програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2023 г.

Общински съвет – Русе прие днес Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2023 година.

На територията на Община Русе са регистрирани 25 читалища, 12 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места. Дейността на 23 от тях е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и допълнителни средства за дофинансиране на читалищния продукт (от 2022 г. общо в размер на 40 000 лв.), както и за належащи ремонти на читалищни сгради в Русе и малките населени места в размер от 100 000 лв.

През 2018 година е регистрирано най-новото читалище на територията на общината – „Стефан Караджа 2018“, което вече развива своята дейност и все още очаква да получи и държавно финансиране за една щатна бройка от Министерството на културата. Сред по-новите читалища се нарежда и НЧ „Гюнеш 2012“, което след известно прекъсване възстановява своята дейност през 2020 година, въпреки, че също като читалище „Стефан Караджа 2018“, не получава държавна субсидия. Тази година общината осигури общинска субсидия за дейността и на двете читалища.

Читалищата на територията на Община Русе оформят важен и специфичен сегмент от общия социокултурен контекст в програмата на Община Русе, свързан преди всичко с политиките на общината за развитието на малките населени места и общности.

Програмата цели устойчиво развитие на читалищата по посока на тяхната експертиза в областта на информационно-образователните практики и социални иновации, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование, творчество и учене през целия живот. Програмата цели също и повишаване качеството на читалищния продукт, развитието на читалищата като съвременен общокултурен, образователен и информационен център за малките общности.

Основни приоритети в дейността на читалищата на територията на Община Русе:

  • Повишаване и укрепване ролята на читалищата в малките населени места като единствени центрове за създаване и разпространение на знание, социокултурни практики, културен и творчески продукт;
  • Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване;
  • Разширяване на пакета от образователни, информационни и социални услуги, насочени към местните общности и интензивно развитие на разнообразни форми на обучение, целящи активно общуване с младите хора, децата, малцинствените групи и хората от третата възраст, както и с представители на социални групи със специфични потребности (курсове, школи, ателиета, клубове по интереси, работилници, летни читални и др.);
  • Развитие  на разнообразни форми на любителското изкуство;
  • Развитие на местния културен календар и създаване на условия за мобилност на художествените състави;
  • Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез активно участие на читалищата в регионални, национални и международни фестивали за любителско изкуство.

През следващата година програмата на русенските читалища е фокусирана основно върху разнообразни по формат и съдържание информационно-образователни форми и творчески дейности, като предвижда развитие на местния културен календар с над 800 планирани събития, развитие на общо 300 съществуващи и новосъздадени художествени формации, клубни и образователни форми,  планирани над 120 участия на художествените формации в местния културен календар и разработване на 71 проекта за финансиране на различни сегменти от читалищната дейност.

Продължава и технологичното обновяване и автоматизация на библиотечните процеси, като на този етап една голяма част от читалищните библиотеки вече разполагат със специализиран софтуерен продукт за обработка на библиотечните масиви и ефективно обслужване на читателите, а 8 от тях предвиждат надграждане на придобитите активи вследствие от работата им по Програмата „Глобални библиотеки“ като продължават процеса на автоматизация на библиотечно-информационното обслужване.

Анализът на финансовите разчети говори и за устойчив дял на средствата, които русенските читалища осигуряват от управление на читалищната собственост и от външни източници. Прогнозата за осигуряването  на собствените средства за 2023  възлиза общо на 140 748 лв.,което е с 13 448 лв. повече от тазгодишния резултат,като най-голям е делът на очакваните приходи от управление на читалищната собственост и от допълнителна стопанска дейност  – общо 84 720 лв., след което се нареждат планираните приходи от проекти в размер на 39 400 лв., 9 728 лв. от членски внос и 6 900  лв. от дарения и спонсорство.

Сподели: