Новата станция за замерване на въздуха

Одобрена е Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г.

Община Русе е с нарушено качество на въздуха по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и попада в утвърден списък в Заповед №РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите с районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Предвид това и в съответствие с чл. 27, ал.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух и чл. 31 и 32 на Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, се разработи актуална Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея. Разработването на програмата се извършва в изпълнение на проект № BG16M1O002-5.005-0001 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.“, по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Разработената програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе е съобразена с националното и европейско законодателство – Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018–2024 г.), Национална програма за контрол за замърсяването на въздуха 2020-2030 г., Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации, Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001г. на МОСВ и др. приложими нормативни актове.

Програмите за качеството на атмосферния въздух са неразделна част от общинските програми по околна среда по чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Общинските програми по околна среда се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им.

При разработването на програмата са определени източниците на емисии на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в Община Русе, които са дефинирани в четири основни групи: битово отопление, пътен транспорт, промишленост и селско стопанство. Направен е анализ на приноса на всеки от източниците към цялостното замърсяване, въз основа на който са предложени мерки за поетапно намаляване на емисиите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Общински съвет-Русе прие днес Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея”.

Сподели: