От всички краища на страната и света се стекоха членовете на група „Русе филм“ към Възрожденско читалище „Зора“ - Русе за традиционната сбирка на „Кюпсфилм“

Одобрена е Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2022 г.

В изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища Община Русе изготви, а общинските съветници в Русе приеха днес Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе за 2022 г.

На територията на Община Русе са регистрирани 25 читалища, 12 от които в гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите населени места. Дейността на 23 от тях е обезпечена като делегирана от държавата дейност. Ежегодно в общинския бюджет се предвиждат и средства за дофинансиране на читалищния продукт, както и за належащи ремонти на читалищни сгради в Русе и малките населени места.

От 2018 година е регистрирано най-новото читалище на територията на общината – „Стефан Караджа 2018“, което вече развива своята дейност и все още очаква да бъде одобрено за държавно финансиране за една щатна бройка от Министерството на културата. Сред по-новите читалища се нарежда и НЧ „Гюнеш 2012“, което след прекъсване на дейността си за продължително време, възстановява своето функциониране през 2020 година, въпреки, че също като читалище „Стефан Караджа 2018“ не получава държавна субсидия.

Читалищата на територията на Община Русе оформят важен и специфичен сегмент от общия социокултурен контекст в програмата на Община Русе, свързан преди всичко с политиките на общината за развитието на малките населени места и общности.

Програмата цели устойчиво развитие на читалищата по посока на тяхната експертиза в областта на информационно-образователните практики и социални иновации, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование, творчество и учене през целия живот. Програмата цели също и повишаване качеството на читалищния продукт, развитието на читалищата като съвременен общокултурен, образователен и информационен център за малките общности.

Основни приоритети в дейността на читалищата на територията на Община Русе:

  • Повишаване и укрепване ролята на читалищата в малките населени места като единствени центрове за създаване и разпространение на знание, социокултурни практики, културен и творчески продукт;
  • Оптимизация на качеството и автоматизация на библиотечно-информационното обслужване;
  • Разширяване на пакета от образователни, информационни и социални услуги, насочени към местните общности и интензивно развитие на разнообразни форми на обучение, целящи активно общуване с младите хора, децата, малцинствените групи и хората от третата възраст, както и с представители на социални групи със специфични потребности (курсове, школи, ателиета, клубове по интереси, работилници, летни читални и др.);
  • Разширяване на дейностите, свързани с развитието на любителското изкуство и създаване на нови художествено-творчески формации;
  • Развитие на местния културен календар и създаване на условия за мобилност и обмен на художествените състави;
  • Разширяване локалната рамка на читалищната продукция чрез устойчиво развитие на инициативи с регионален, национален и международен формат;
  • Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез активно участие на читалищата в регионални, национални и международни фестивали за любителско изкуство.

През следващата година програмата на русенските читалища предвижда активност във взаимодействието с местните общности чрез разнообразни информационно-образователни форми и творчески дейности, като планират развитие на общо 282 любителски формации и клубни форми, в т.ч. 240 вече съществуващи и 42 нововъведени през 2022 година, осигуряване на 768 културни събития за местните общности в седалището и над 220 участия на читалищните състави в регионални, национални и международни фестивали и събития. Всички планирани дейности ще бъдат съобразени с мерките, свързани с Covid-19.

Продължава и технологичното обновяване и автоматизация на библиотечните процеси, като на този етап една голяма част от читалищните библиотеки вече разполагат със специализиран софтуерен продукт за обработка на библиотечния масив и ефективно обслужване на читателите.  

Анализът на финансовите разчети говори и за устойчив дял на средствата, които русенските читалища осигуряват от управление на читалищната собственост и от външни източници. Прогнозата за събираемостта на собствените средства за 2022 възлиза общо на 127 300 лв.,като най-голям е делът на очакваните приходи от управление на читалищната собственост – общо 79 750 лв., след което се нареждат планираните приходи от проекти в размер на 34 900 лв., 9 050 лв. от членски внос и 3 600  лв. от дарения и спонсорство.

Сподели: