община русе

Днес бе приета Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019 – 2024г.

В изпълнение на Решение № 353 Прието с Протокол № 13/19.09.2016г. на Общински съвет Русе е създадена комисия за подготовка и внасяне за разглеждане в Общински съвет – Русе на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русев.

Комисията е в състав: председател: Димитър Генков – секретар на Община Русе; и членове: Васил Пенчев, Николай Михайлов, Иван Станев, Мариета Волф – общински съветници, Благовест Белчев – началник отдел „Административно обслужване“ и Никола Кибритев – директор на дирекция „Европейско развитие“.

Комисията подготви Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019 – 2024г. и внесе за разглеждане в Общински съвет Русе подготвената стратегия със следните мотиви:

В контекста на стратегическата визия на Европейския съюз за стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез прилагане на интегриран подход към иновациите и иновационните политики Комисията разработи Стратегия за електронно управление на Общината за периода 2019 – 2024г.

Настоящата стратегия е първият документ на местно равнище, който си поставя за задача да идентифицира приоритетните сфери на развитие, като се фокусира върху приноса на електронното управление за насърчаване на икономическа активност и преодоляване на социално-икономически предизвикателства.

Целта на Стратегия за електронно управление е да се осъществи адекватна връзка между потребностите и възможностите на общината, гражданите и пазара, като се съсредоточат усилия върху подобряване на качеството на предлаганите от общината услуги и се стимулира развитието на сфери с добавена стойност за местната икономика и с конкурентоспособен профил в европейски и международен мащаб.

Стратегия за електронно управление на Община Русе за периода 2019-2024 г. стъпва върху изводите от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г. и се вписва в рамките на тази стратегия.

По предложение на Европейската комисия разработването на иновационни и изследователски стратегии за интелигентна специализация се разглежда като предварително условие за достъп до финансиране от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС, в частност до средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). В българския контекст, наличието на тези стратегии има връзка в най-голяма степен с функционирането на Оперативни програми „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Стратегията се вписва в йерархичната структура от европейски, национални, регионални и местни стратегически документи за периода 2014-2020 г., по-конкретно: Стратегия „Европа 2020“ на Европейския съюз, Национална програма за развитие „България 2020“, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България  2014-2020 г., Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район  2015-2020 г., Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025 г., Стратегия на ЕС за региона на река Дунав, „ЕРГО Мастерплан“ Русе – Гюргево, Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране за периода 2014-2020 г. и Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2014-2020 г., Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода 2014-2020 г.

Основна цел на тази стратегия е да бъдат постигнати ускорени темповете на растеж на общината, чрез преход от екстензивно към интензивно развитие посредством изграждането на електронно управление.

Очаквани резултати от въвеждането на Електронното управление в Община Русе се очаква да бъдат:

 • Изграждането на единна среда на Електронното управление на Община Русе – организационна, комуникационна и информационна;
 • Изграждането на единна технологична инфраструктура на Електронното управление на Община Русе – комуникационна и информационна;
 • Разработването на референтен модел за оптимизация на административните процеси в Община Русе;
 • Разработването и внедряване на инструмент за моделиране на е-услуги;
 • Разработването на инстанция на портала на електронното управление, предназначена за Община Русе;
 • Осигуряването на достъп на хора с увреждания през инстанцията на портала на електронното управление за;
 • Изграждането на компонент за обратна връзка с потребителите на електронни административни услуги;
 • Изграждането на компонент за електронно връчване на документи на потребителите на електронни административни услуги;

За реализация на очакваните резултати са предвидени следните дейности:

 1. Дейност 1: Доизграждане на Облака на електронното управление на централната и местна администрация и допълването му с нови 105 Електронно административни услуги. (Надстройка на успешно изпълнен проект ОПАК К10311 ОП3).
 2. Дейност 2: Интегриране на ИС на община Русе с портала на Българското Електронно управление.
 3. Дейност 3: Изграждане на инстанция за община Русе от пилотната версия на облака на Електронното управление на местната администрация с вградени в нея 44 Електронно административни услуги.
 4. Дейност 4: Цифровизиране на информационните масиви на община Русе.
 5. Дейност 5: Изграждане на инстанция за община Русе от пълната версия на облака на Електронното управление на местната администрация с вградени в нея пълен набор от 149 Електронно административни услуги.

Предложената стратегия има следната структура:

 1. Част 1: Контекст на развитието на ЕУ.ОР, включваща:
 • Стратегическа рамка на ЕУ.
 • Нормативна уредба за реализация на ЕУ.
 • Концепцията ЕУ
 • Част 2: Електронно управление на Община Русе, включваща:
 • Визия за развитието на ЕУ.ОР.
 • Текущо състояние на ЕУ.ОР.
 • Част 3: Стратегия за развитие на ЕУ.ОР, включваща:
 • Технологичен процес за реализация на ЕУ.ОР.
 • Платформа на ЕУ.ОР.
 • График за реализация на ЕУ.ОР.
 • Пътна карта за реализация на ЕУ.ОР.

Графикът за реализация на стратегията и придружаващата го пътна карта указват времевата рамка и финансовата рамка за реализация на стратегията.

Днес стратегията бе приета.

Сподели: