кацелово-2022-нива

Готова е Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година в Бяла

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година разгледа и прие Общински съвет – Бяла. Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Бяла има съставени 3554 акта за общинска собственост. Отписани, след извършване на разпоредителни действия, са 233 акта. С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента. През изминалите години от влизането в сила на ЗОС работата по пълното идентифициране на общинската собственост е извършвана с възможностите на отдел
„Общинска собственост”. До настоящия момент са актувани по-голямата част от имотите. С влизане в сила на КККР на гр. Бяла в края на 2016 г. и на землищата на населените места от състава на Община Бяла съгласно чл. 59 от ЗОС за имотите – общинска собственост тече съставяне на нови актове, в които се вписват номера и датата на предходно съставените актове.

Вижте подробности тук:

Сподели: