Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Готова е Стратегия за управление на риска на територията на Община Ветово за периода 2021 – 2023 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Готова е Стратегия за управление на риска на територията на Община Ветово за периода 2021 – 2023 година. Тя е утвърдена от кмета на Общината д-р Мехмед Мехмед.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ДЕФИНИЦИИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

III. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

IV. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

V. ПРОЦЕС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Приложение №1 „Категории на риска за идентифициране на рискови фактори в Община Ветово“

Приложение № 2 „Формуляр за идентифициране на рискове“

Приложение №3 „Формуляр за индивидуална оценка на рисковете“

Приложение №4 „Формуляр Единен документ за анализ на идентифицираните рискове“

Приложение №5 „Риск-регистър“

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управлението на риска е един от взаимосвързаните елементи на системите за финансово управление и контрол и организациите от публичния сектор, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Настоящата Стратегия за управление на риска в Община Ветово е в съответствие с:

  • Изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
  • Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор, утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 год. на министъра на финансите;
  • Актуална Интегрирана рамка за вътрешен контрол COSO 2013;
  • С Концепцията на трите линии на защита.

Адресати на Стратегията на управление на риска в Община Ветово са:

  • Кметът на Общината по смисъла на ЗФУКПС – носи отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на Общината;
  • Ръководителите на различните структури/звена в Общината (директори на дирекции), които носят отговорност за дейността и за управлението на риска в ръководените от тях структури/звена.
  • Всички служители на Общината – те допринасят за осъществяването на вътрешния контрол, съобразно функционалната си компетентност и трябва да се запознаят със своята роля и отговорности по отношение на Системата за финансово управление и контрол, включително и управление на риска.

Цялата стратегия може да намерите тук

Сподели:

Още новини от деня