народно читалище зора

Готови са отчетите за дейността на народните читалища в Община Русе през 2021 г.

В изпълнение на чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища са изготвени отчетите за дейността на народните читалища в Община Русе през 2021 г., изготвени и внесени за разглеждане от председателите на читалищните настоятелства. Предстои общинските съветници в Русе да ги разгледат и приемат на 16 юни. 

На територията на Община Русе, в рамките на държавното финансиране, функционират 25 читалища – 12 на територията на гр. Русе и прилежащите квартали и 13 в останалите селища на Русенската община. От няколко години в Русе функционират 2 регистрирани народни читалища, които не получават държавно финансиране – НЧ „Гюнеш 2012“ и „Стефан   Караджа 2018“, но независимо от това обезпечават дейността си със собствени средства, поради което са включени и в настоящия отчет.

Депозираните от читалищните ръководства отчети съдържат пълна информация за читалищната дейност на територията на Община Русе през 2021 г. Същата може да се обобщи в няколко определящи за развитието на русенските читалища направления (Приложение 2):

1) Библиотечни услуги и развитие на читалищните библиотеки като съвременни информационни и интернет центрове. Осем от читалищата в Община Русе работят по Програма „Глобални библиотеки“ (НЧ „Просвета 1928” в гр. Мартен, НЧ „Захари Стоянов 1937” в гр. Русе, НЧ „Пробуда 1901” в с. Николово, НЧ „Пробуда 1907” в с. Тетово, НЧ „Надежда 1908” в с. Ново село, НЧ „Тома Кърджиев 1873” в с. Червена вода, НЧ „Георги Бенковски 1937” в гр. Русе и НЧ „Просвета 1927” в с. Семерджиево). В рамките на програмата читалищата придобиха значителен технологичен ресурс (компютри, периферни устройства и софтуер), който надграждат текущо и успешно от години насам. Благодарение на това редица читалища стартираха и процеса на дигитализация и електронно управление на библиотечните фондове, както и развитието на онлайн услуги и комуникация с потребителите. Особен напредък в областта на съвременното библиотечно-информационно обслужване регистрират НЧ „Ангел Кънчев 1901“ и НЧ „З. Стоянов 1937“ в гр. Русе.

2) Развитие на клубни дейности и разнообразни форми на обучение – може би най-динамично развиващият се сегмент от читалищна дейност през последните години.Отчетът регистрира устойчиво развитие на клубните и кръжочни форми, творчески школи, алтернативни и съвременни форми на обучение, отворени към различни по социален, възрастов и етнически състав аудитории, с особен акцент върху работата с децата и хората от третата възраст – един системно развиващ се през последните години процес, отговарящ на високите очаквания на местните общности.

Видим напредък и устойчиво развитие на образователните дейности и клубни форми регистрират читалищата в кв. Долапите, Николово, Червена вода, Басарбово, Бъзън, Ново село, Хотанца, а от градските читалища – „А. Кънчев“, „З. Стоянов“, „Христо Ботев“ и „Зора“. 

3)Програми, свързани с честване на национални и местни календарни празници, годишнини, исторически дати, културни събития, фестивали и други публични прояви в седалището. Общият брой на организираните от читалищата събития и програми за общността в седалищата е 695, което показва ръст от 145 събития спрямо резултата през 2020 г. С особена активност се открояват читалищата в Николово, Тетово, Просена, Хотанца, гр. Мартен и русенските читалища „Ангел Кънчев“, „Хр. Ботев“, „Анжела Чакърян“ и „Г. Бенковски“.

4) Развитие и стимулиране на съставите за любителско творчестводейност с особен приоритет в дейността на читалищата, осигуряваща творческа и организационна подкрепа на общо 118 любителски певчески, инструментални и танцови състави на територията на Общината. Въпреки ограниченията на здравната криза през 2021 г. читалищата „А. Кънчев“, „Г. Делчев“, З. Стоянов“, „Бенковски“ и читалищата в гр. Мартен, с. Бъзън, с. Сандрово, с. Басарбово, с. Семерджиево и с. Николово регистрират редица спечелени национални и международни награди в областта на любителското творчество.

5) Кратък анализ за изпълнението на бюджета за 2021 година

Изпълнението на читалищните бюджети е постигнат добър баланс на приходите и разходите, като в разходната част е реализиран преходен остатък от 71 034 лв.

По приходната част на бюджета:

Приходната част на бюджета на читалищата по отчетни данни за 2021 възлиза на 1 085 333 лв. и бележи ръст от 11252 лв. спрямо резултата за 2020, дължащ се основно на увеличената субсидия от държавния бюджет.

Устойчив резултат наблюдаваме по отношение на приходите от собствена дейност и управление на читалищните имоти – общо за всички читалища в размер на 100 763 лв., като с най-висок резултат в това отношение се открояват читалищата в Сандрово, Басарбово, Червена вода,  Бъзън, Ново село, Тетово, Просена, Мартен, а при градските читалища – „Ангел  Кънчев“, „Захари Стоянов“, „Г. Бенковски“ и ВЧ „Зора“.

Значителни за 2021 г. са средствата, които общината отделя за осигуряване на допълнителна общинска субсидия за ремонти и оборудване на читалищни сгради – трайна и целенасочена политика на Общината в сектора от 2016 г. насам, която промени съществено обликана читалищния сграден фонд.

През 2021 г. с целевите средства за ремонти, възлизащи на 101 936 лв., общината инвестира

успешно в укрепването и модернизирането на читалищните сгради в още 12 читалища (Николово, Сандрово, кв. Средна кула, Басарбово, Тетово, Хотанца, Просена, Червена вода и читалищата „Г. Бенковски“, „В. Левски“, „Захари Стоянов“ и „А. Кънчев“ в Русе).

По разходната част на бюджета:

Разходната част на бюджета на читалищата за 2021 г. възлиза на 1 085 333, в т.ч. 71 034 лв. преходен остатък, реализиран основно от читалищата в Сандрово, Просена, Басарбово, Тетово, Червена вода и ВЧ „Зора“ в Русе.

Във връзка с увеличението на държавната субсидия за издръжка на читалищата съвсем естествено в разходната част на финансовия отчет се наблюдава ръст на разходите за заплати и осигуровки с 44 729 лв. спрямо резултата през 2020 г., както и ръст от 5 710 лв. на разходите за попълване на библиотечния фонд на читалищата. Въпреки Ковид – кризата, в отчетните данни за 2021 г. се наблюдава видимо завишение на разходите за стопанска издръжка и външни услуги със 17 548 лв. спрямо 2020 г.

В заключение следва да обобщим, че в рамките на отчетния период русенските читалища постигнаха една успешна във финансово и програмно отношение година, и въпреки пандемията доказаха капацитет, гъвкаво управление на ресурсите, както и способност да работят активно и да управляват ефективно читалищните активи, като поддържат заедно с това и специфичните си социални, образователни и културно-информационни  услуги и дейности в полза на местните общности.

Сподели: