две-могили-спортен-комплекс-нов

Готов е годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г. за 2023 г.

С Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 2/30.11.2023 г. е приет график за 2024 г., относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили.

Съгласно същия за м. март 2024 г. е предвидено представяне на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г.” за 2023 г.

Във връзка с чл. 72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината и съгласно ал. 4 Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

Сподели: