Хидравлична платформа за достъпна среда заработи в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе

Одобрен е годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023)

С Решение № 1011, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе е одобрена Програма за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023) /Програмата/.

Целта на Програмата и включените дейности за изпълнение са осигуряване на равен достъп на гражданите, вкл. на граждани с увреждания и лица със специални потребности до всички обществени обекти и сгради; здравни, образователни, културни, спортни и др. услуги, включването им в заетост, спазване правата им и недопускане на дискриминационен елемент. Всяка следваща календарна година в срок до 20 февруари, кметът на община Русе е необходимо да представя пред Общински съвет-Русе, годишен мониторингов отчетен доклад по изпълнението на Програмата.

При съставяне на мониторинговия доклад е изискана актуална информация от всички ангажирани институции: Регионална здравна инспекция, лечебни заведения, Регионално управление на образованието, учебни и детски заведения, ръководители на културни, социални, транспортни и други обществено значими обекти.

От анализ на предоставената информация е видно, че ангажираните институции са положили усилия за изграждане на достъпна архитектурна среда, през отчетния период.

Като проблем, продължава да се посочва липсата на държавно финансиране, което затруднява процесa на изграждане на елементи за достъпна среда.

Днес общинските съветници в Русе одобриха годишен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за 2023 г. по Програмата за осигуряване на достъпна архитектурна среда на гражданите, на територията на община Русе (2022-2023), приета с Решение № 1011, с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе.

Сподели: