община русе

Одобрен е годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. в община Русе

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК).

По реда на ЗПСК могат да се продават:

1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества;

2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

3. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. е приет с Решение №1174/24.01.2023 г. и допълнен с Решение №1359/15.06.2023 г. и Решение №1360/15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе. В него са включени акции, собственост на Община Русе в капитала на две търговски дружества и дванадесет общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели.

В отчета за изпълнение на годишния план за приватизация е отразена извършената работа на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г. за всеки от включените в него общински обекти – Приложение №1.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗПСК, паричните постъпления от приватизацията се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Получените приходи от приватизационна продажба може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2024 г. е разработен съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, като предложените за продажба обекти са описани в Приложение №2.Същият може по всяко време да бъде попълван и актуализиран, с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

КПСК на свое заседание (Протокол №1/19.12.2023 г.) прие отчета на Годишния план за приватизация на общинска собственост за 2023 г. и проект на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г., съгласно чл. 9, т. 2 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе.

След приемането на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява.

Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2024 г.

(проект)

I. Приоритетни цели

Основните цели, заложени в плана за приватизация на 2024 г., представляват продължение на планове и програми, приети през предходните периоди, в това число за:

– обстоен анализ на състоянието и пълноценното ползване на общинската собственост;

– освобождаване на общината от обекти със стопанско предназначение, които не се използват или използването им е недостатъчно ефективно;

– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.

Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.

Получените приходи от приватизационна продажба, съгласно чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси се разходват единствено:

– за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи;

– за разходи, свързани с приватизационния процес;

– за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, при спазване принципите на:

 • осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
 • равнопоставеност на всички участници.

II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2024 г.

В Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. са включени акции, собственост на Община Русе в капитала на едно търговско дружество и седем общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели.

 1. Акции, собственост на Община Русе от търговски дружества:
  1. Продажба на 560 броя налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД, ЕИК 117033066.

Очакваните приходи от продажба на общинското участие в капитала на търговското дружество ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
  1. Застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, в местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с изградените в него сгради: двуетажна масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.2 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 132 кв. м.; масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.3 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 490 кв. м. и масивна сграда с идентификатор 63427.333.126.4 (хангар, депо, гараж), със застроена площ 130 кв. м., предмет на Акт №6125/10.11.2009 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Нежилищен имот, представляващ УПИ VІІ от кв. 60 по регулационния и застроителен план на с. Тетово, одобрен със Заповед №638/1965 г., с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., Имотът е с предназначение: за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11/15.04.1978 г. и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна, със сутерен със застроена площ 500 кв. м. и е с административно-обслужващо предназначение. Изградена е със стоманобетонови колони, пояси и плочи, и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток. За общинския имот е съставен Акт №3944/28.10.2002 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвяне на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 78 кв. м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с адрес: ул. „Кръстец“ №81, гр. Русе, предмет на Акт №5335/14.02.2008 г. за частна общинска собственост. Сградата е масивна търговска сграда и представлява бивша сладкарница „Бор“ в кв. Дружба II-„Селеметя“. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1713.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ 73 кв. м., на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. Русе, предмет на Акт №7551/12.10.2015 г. за частна общинска собственост. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2044.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319% идеални части от общите части на сградата, предмет на Акт №8730/09.11.2018 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.), представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в квартал 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда №503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м., с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на Акт №5410/13.05.2008 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота ще се определят след откриване на процедура за приватизация и изготвянето на приватизационна оценка от лицензиран оценител.

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ фурна с помещение за продажба на закуски и склад към нея с обща застроена площ 86 кв. м., с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, ет. 0, с прилежащи части: изба под фурната с площ 18 кв. м. и съответните ид. части от общите части на сградата, и функционално свързаната с него сграда с идентификатор 63427.2.1375.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с предназначение: сграда за търговия, разположена на полуетаж и представляваща фактически баня и съблекалня на етажа над фурната с обща застроена площ 47 кв. м., предмет на Акт №6858/21.12.2012 г. за частна общинска собственост.

Очакваните приходи от продажба на имота са в размера на обявената начална тръжна цена – 352 500 лева.

III. Следприватизационен контрол при приватизация на общинско участие в капитала на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

 1. Следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014 г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „Диагностично-консултативен център – 2 – Русе“ ЕООД.

След приемането на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява.

Годишният план за приватизация може по всяко време да бъде допълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2024 г. действа до приемането на плана за следващата година.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.

За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти, общинска собственост се внася отделно предложение, след становище на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

Сподели: