Протест за чист въздух се състоя в Русе сега

Приет е докладът за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Общински съвет – Русе прие доклада за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец септември 2020 – месец декември 2020 година.

Председателят на комисията Дауд Ибрям представи пред колегите си общински съветници подробности по работата и.

С Решение № 48, прието с Протокол № 4 от 23.01.2020 година беше създадена временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе (Комисията) в състав: председател: Дауд Ибрям и членове: Стоян Христов, Пламен Рашев, Биляна Кирова, Владо Владов, Деян Недков, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.

На комисията бяха поставени следните задачи:

  1. Да изслуша гражданите и представителите на граждански организации, които желаят да предоставят информация или да направят предложения за преодоляване на проблема, свързан със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе;  
  2. Да извърши анализ на законодателството, касаещо опазване на атмосферния въздух, което определя кои са компетентните органи за контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух и докъде се простира тяхната компетентност;
  3. Да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух в Община Русе, в това число: да изиска от предприятията, потенциални замърсители на въздуха в общината, информация за използваните суровини, технологичните процеси и отделяните емисии при тяхното изпълнение; да изиска, систематизира и анализира необходимата информация от компетентните органи;
  4. Да обобщи причините, които са довели до влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе, данните за нивата и видовете замърсяване и да предостави цялата информация на гражданите на Община Русе, както и да провежда заседанията си публично;
  5. Да проучи и установи налични ли са незаконни сметища, терени, площадки в Община Русе, включително гари и пристанища, на които се съхраняват внесени от други страни отпадъци. Ако такива се установят да се сигнализират компетентните органи за назначаване на експертиза, с която да се установи вида на отпадъка, да се проучат и установят лица и дружества, имащи отношение към вноса, превоза, транспорта до фирмата получател и спазват ли се изискванията за съхранение на отпадъци.
  6. Да призове експерти от общинска администрация и от компетентните държавни органи, при необходимост да определи и външни експерти, които да бъдат привлечени в работата й.

За периода месец септември – месец декември 2020 година Комисията е провела две заседания, а нейни членове са взели участие в две други срещи, свързани с предмета й на дейност.

На 28.09.2020 г. е проведено редовно заседание при следния дневен ред:

  1. Информация относно извършените проверки от държавните институции, свързани със замърсяване на въздуха в община Русе през последните седмици
  2. Предприети мерки и препоръки за ограничаване на замърсяванията
  3. Други

Господин Анатоли Станев, директор на РИОСВ – Русе, както и инж. Христо Милков дадоха информация относно започнати проверки в завода на Линамар България и в по-малка леярна на територията на града. Според инж. Милков е сериозен проблем да се установи по какъв начин Линамар, ако действително е доказано, извършва замърсяването на въздуха. Поради тази причина трябва всички органи от Междуведомствената комисия съобразно компетентностите си да разгледат проблема и да кажат дали има сериозни нарушени, защото не всичко попада в компетентността на РИОСВ. Другото проверявано предприятие беше дадено за пример като производство, недогледано от институциите.

Заместник-областният управител на област Русе, г-н Свилен Иванов, информира за създаването на Междуведомствена комисия, в която са включени институции, които до сега не са били ангажирани с проблема, макар да имат правомощия в областта.

На заседанието бяха поканени и всички народни представители от Русенския избирателен район, като участие взе единствено г-н Крум Зарков. Според него проблемът може да бъде решен, само ако всички институции работят заедно и бъде събрана достатъчна информация, на база на която да бъдат взети решения. Той се ангажира да сезира Парламентарната постоянна комисия по околната среда и водите с проблема за чистотата на въздуха в гр. Русе.

Във връзка със зададени въпроси от граждани, забелязали завишени стойности на крезол в данните, поместени на официалната интернет страния на РИОСВ-Русе, общинска администрация поиска становище от РИОСВ-Русе и РЗИ-Русе. Протокол от заседанието е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

На 08.10.2020 година в сградата на Народното събрание на Република България се проведе заседание на постоянната парламентарна комисия по околната среда и водите, в което взеха участие представители на временната комисия – г-н Пламен Рашев и г-жа Биляна Кирова, както и представител на гражданското общество. В дневния ред на заседанието беше включено изслушване на министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров относно проблемите с чистотата на атмосферния въздух в град Русе. Присъствалите общински съветници взеха отношение по точката като призоваха за по-активно участие на държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите при решаването на проблема. Протоколът от заседанието е публикуван на интернет страницата на Народното събрание на Република България.

Следващото заседание на временната комисия се състоя на 09.11.2020 г. като дневния ред включваше презентация на изпълнителния директор на „Булмаркет“ ДМ ЕООД за производство на дружеството.

В заседанието участваха и експерти от РЗИ – Русе, които представиха поисканото становище от общинска администрация във връзка със завишените стойности на крезол във въздуха в гр. Русе. Г-жа Лилия Бояджиева, началник отдел „Лабораторни изследвания“ в РЗИ, разясни как се получава крезолът, за какво се използва, какво е неговото действие и предназначение. Според изнесените от г-жа Бояджиева данни, действието на крезола е токсично и корозивно.

Г-н Светослав Първанов, заместник-управител на „Булмаркет“ ДМ ЕООД, съвместно с инж. Милен Атанасов – главен технолог на завода за растителни масла, инж. Даниел Казаков – проект мениджър на „Булмаркет“ и Любомир Атанасов – еколог, представиха две презентации – за съществуващото производството на дружеството, както и за подаденото инвестиционно намерение, с акцент на екологичните норми.

След презентациите г-жа Деана Тонева – прочете позиция на ПП Демократи за силна България – Русе, част от КП Демократична България, като зададе и въпроси на дружеството. Такива бяха зададени и от останалите членове на временната комисия, на които г-н Първанов отговори. Протокол от заседанието е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

На 17.12.2020 година по покана на „Булмаркет“ ДМ ЕООД се проведе среща с членовете на временната комисия и граждани в сградата на дружеството. Целта на срещата беше да се изясни процеса на производство в предприятието и да се обсъдят проблемите с опазване на околната среда в Дунавска индустриална зона „Тегра“. Присъстващите общински съветници и граждани имаха възможност да зададат въпроси към представителите на дружеството.

Всички заседания на временната комисия се проведоха при спазване на противоепидемичните мерки, установени за страната.

сн. Архив

Сподели: