община-русе

Одобрен е меморандум за сътрудничество между Община Русе и Университета за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки, създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки, което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ „Карл Маркс“ да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).

 Усилията на академичното ръководство Университета за национално и световно стопанство са насочени към това да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 34 ка­тедри; Отделение „Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция“ (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер, Институт по предприемачество; Център за дис­танционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.

В тази връзка след проведени срещи с ръководството на Община Русе и представители на УНСС, предлагаме сключването на Меморандум за сътрудничество във връзка със съвместна работа по подкрепа за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики.

Общината и Университетът ще си сътрудничат при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто публично управление, както и при провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други.

Днес общинските съветници в Русе одобриха меморандум за сътрудничество между Община Русе и Университета за национално и световно стопанство.

Сподели: