община русе

Одобрен е Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2024 година + план

В изпълнение на чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта ежегодно се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Настоящият Общински годишен план за младежта за 2024 г. е разработен на базата на Националната стратегия за младежта (2021-2030). В предложението са заложени средства за подпомагане на дейностите в общ размер до 20 000 лв. Той бе одобрен от общинските съветници в Русе днес.

Общинският годишен план за младежта (ОГПМ)‘2024 определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, като отразява Националната стратегия за младежта (2021-2030), и основополагащите документи в процеса на изготвянето й като целите на ООН за устойчиво развитие, Програмата на ООН за развитие до 2030 г., Стратегията на Съвета на Европа до 2030 г. за младежта и Стратегията за младежта на ООН „Младеж 2030: Работа с и за младите хора“. Включени са както регулярни мерки за развитие, така и специфични дейности, свързани с национални и местни приоритети на текущата година. Традиционно в тях намират отражение и теми, върху които фокусират вниманието на международната общност Европейският съюз и организации като ООН, ЮНЕСКО.

В тази връзка и в съответствие с актуалните младежки програми Общинският годишен план за младежта 2024 предвижда дейности, които чрез регионални и местни специфики последователно развиват основните приоритети в Националната програма за младежта (2021-2025), заложени са младежки перспективи, провокирани от програми за финансиране на младежки дейности за 2024 г. Предвидени са всички възможности в продължение на Подпрограмата „Национални младежки инициативи и кампании“ на Национална програма за младежта (2021-2025), както и нови дейности, формулирани въз основа на предложения от Общински младежки дом, Общинските центрове за подкрепа на личностното развитие, Общински детски център за култура и изкуство и други заинтересовани страни.

Едновременно с това в Общинският годишен план за младежта 2024 са заложени новите приоритети на младежките политики. В новата 10-годишна доктрина за младежта до 2030 година стратегически цели са Образование и заетост, Ангажираност, участие и равни възможности и Социално благополучие. Всичко това е заложено в настоящия стратегически документ, което ще гарантира приемственост между младежките политики на двете десетилетия.

В обобщение на казаното дотук, философията на Общинския годишен план за младежта 2024 следва актуалната европейска доктрина да отговаря на потребностите, да кореспондира с интересите на младите хора, да допълва знанията им с неформално образование и да улеснява навлизането им на пазара на труда.

Съобразно изискването на чл. 16, ал. 3 на Закона за младежта, Общинският годишен план съдържа:

  1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община
  2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им
  3. Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта
  4. Организация и координация на дейностите за постигане на целите
  5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта
  6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
Сподели: