Русенският отбор първи на националното състезание на БЧК за бедствена готовност

Готов е планът за защита при бедствия на Община Русе

Планът за защита при бедствия на Община Русе е разработен на основание чл. 9 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и спазване на изискванията на Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия разработени,  на основание чл. 9, ал.15 от ЗЗБ от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Република България. Предстои неговото приемане през този месец от общинските съветници.

Основната цел на Общинския план за защита при бедствия е защитата на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото при бедствия възникнали на територията на Община Русе. Набелязване на превантивни мерки за предотвратяването или намаляване неблагоприятните последици в резултат от бедствия и извънредни ситуации, организиране и координиране на дейностите по защитата при възникването им – оказване помощ на пострадалите, ресурсно осигуряване, подпомагане и възстановяване на засегнатите райони, ограничаване мащабите на възможните последствия, ликвидиране на последствията  за населението и околната среда..

Планът за защита при бедствия следва стратегическите насоки, определени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при бедствия.

Основни задачи на плана за защита при бедствия:

– Описание и систематичен анализ на специфичните за територията на община Русе опасности и рискове от бедствия.

– Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и други участващи в защитата при бедствия.

– Описание на оперативните мерки; нормативните изисквания; структурата, функциите и отговорностите на съответните съставни части на ЕСС; длъжностните лица, служители и персонал, които ще участват в изпълнението на оперативните мерки при възникване на бедствие.

– Готовността за справяне с бедствия, включваща планиране, обучение, тренировки на съставните части на единната спасителна система (ЕСС) и населението. Насърчаване съвместното планиране и действия за защита при бедствия между отделните институции/ведомства и общности.

– Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия, чрез ангажираност на компетентните местни власти, службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия в рамките на територията на община Русе.

Сподели:

Още новини от деня