Одобрен е План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на България за 2022-2023

С Решение № 278/05.05.2022 г. Министерският съвет прие Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, въз основа на която е разработена Национален План за действия на Р. България за 2022-2023, което налага спешно изготвяне на областни стратегии на всяка една област и Общински план за действие 2022-2023, в изпълнение на стратегическия документ.

В изпълнение на горецитираните национални стратегически документи и във връзка с постъпило писмо, с вх. № 09-01-198/15.06.2022 г. от областния управител на област Русе, община Русе предприе незабавни мерки за съставяне на Общински План за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023.

С цел коректност на информацията и заложените мерки, община Русе изиска с официална кореспонденция, информация от ангажираните с проблема институции и организации, за планиране на мерките и дейностите в Плана за действие, съгласно основите приоритети, залегнати в стратегическите документи, както следва:

  1. Приоритет: Образование, с отговорни институции: община Русе и Регионално управление на образованието;
  2. Приоритет: Здравеопазване, с отговорни институции: община Русе, здравните медиатори и Регионална здравна инспекция;
  3. Приоритет: Заетост, с отговорни институции: община Русе, МТСП/Регионална служба по заетостта;
  4. Приоритет: Жилищни условия, с отговорни институции: община Русе;
  5. Приоритет: Върховенство на закона и недискриминация, с отговорни институции: община Русе, Областна дирекция на МВР-Русе и Комисия за защита от дискриминация;
  6. Приоритет: Култура, с отговорни институции: община Русе, Регионален експертно-консултантски информационен център „Читалища“-Русе.

            Община Русе е важен областен административен център, с развита мрежа от услуги във всяка сфера и до момента, предприема всички законови мерки за провеждане на политика на местно ниво за спазване на правата на гражданите, борба с изолацията и бедността, с приоритет етническите малцинства, както и всички граждани в сходна ситуация.

Следвайки Националната стратегия за интегриране на ромитеи Областната стратегия за интеграция на ромите, 2012-2020 г., Община Русе имаше разработен План за действие с период на планиране до 2020 г. Планираните цели, задачи и дейности за новия период се базират на извършения анализ за изпълнението на дейностите по заложените индикатори от Приоритетите на План за действие на Община Русе 2013-2020 г. и констатираните потребности и специфики на местните ромски общности.

 Настоящият план за действие на Община Русе за подкрепа на интеграционните политики за периода 2022 г. – 2023 г. дефинира необходимостта от последователно планиране на цели и задачи от предходния период на планиране 2013 г. – 2020 г., като е спазен същия подход на насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите на държавната политиката в тази област.

Основната цел на настоящият документ е: подобряване жизнения стандарт на маргилизираните групи от ромски етнос, както и на други граждани в сходна ситуация, повишаване на здравната култура, борба с неграмотността и равен достъп до здравни, образователни, социални услуги и заетост; повишаване мотивацията за промяна. Важна роля в този сложен процес има и повишаване на позитивните нагласи на обществеността и борба с дискриминационните елементи.

Днес общинските съветници в Русе приеха План за действие на Община Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия  /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия на Р. България за 2022-2023.

Сподели: