Прието е обобщеното предложение за тазгодишния план - прием в осми клас в Русенска област

Готов е проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в Русенска област

Готов е проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в Русенска област.
Проект на заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2020/2021 г.

В държавния план-прием за учебната 2020/2021 година за област Русе е определен броят на паралелките за профилирана и професионална подготовка, броят на местата в тях по форми на обучение за всички профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища на територията на област Русе, в които се осъществява прием след завършено основно образование, с което са изпълнени изискванията на чл. 48, ал. 1 и ал. 3 и чл. 49, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Броят на паралелките в държавния план-прием за учебната 2020/2021 година за област Русе е съобразен с броя на учениците, които ще завършат основно образование през учебната 2019/2020 година и с изискванията за определяне на броя на учениците в паралелките, регламентирани в Приложение № 7 към чл. 53 от  Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017 г., с което са изпълнени изискванията на чл. 51, ал. 1 от Наредба                 № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Предложенията на директорите на училищата от област Русе за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. са:

представени в РУО – Русе в срока, определен в чл. 52, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

изготвени по образец, утвърден от министъра на образованието и науката;

съобразени с изискванията на чл. 50, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Към предложенията на директорите за паралелките с професионална подготовка са приложени становищата на работодателските организации за необходимостта от кадри по дадена специалност от професия, което е в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Предложенията на директорите на професионалните гимназии и средните училища за прием в защитени специалности от професии и специалности от професии с очакван недостиг са съобразени с ПМС № 1/03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година,  както и със  спецификата на училището.

В изпълнение на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 01.02.2020 г., обобщеното предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област Русе е съгласувано от кметовете на съответните общини на територията на областта.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 15.02.2020 г., обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област Русе е представено за съгласуване от Постоянната комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие, съгласно писмо на РУО – Русе с изх. № РД-32-54/31.01.2020 г. На 13.02.2020 г. е проведено заседание на комисията, на което е съгласувано предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. за област Русе, за което е изготвен протокол № 1/13.02.2020 г. Същият е представен в РУО – Русе от областна администрация с писмо с изх.  № 37-00-3/26.02.2020 г., което е регистрирано в РУО – Русе с вх. № РД-31-235/26.02.2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 01.03.2020 г., обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област Русе е представено на министъра на образованието и науката съгласно писмо на РУО – Русе с изх. № РД-30-54/27.02.2020  г. Същото е съгласувано от работна група в МОН, съгласно  писмо на МОН № 9105-110/23.03.2020 година, регистрирано в РУО – Русе с вх. №   РД-11-227/23.03.2020 г.

В предложението за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за област Русе, 64,62% от общия брой на местата в паралелките са за обучение на  ученици в STEMпрофили и технически иИТ професии. С това са изпълнени прогнозните целеви стойности за областта, определени в писмо на МОН № 0518-397/29.11.2019 г., регистрирано в РУО – Русе с вх. № РД-29-834/02.12.2019 г.

В предложението за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. за област Русе, 61,54% от общия брой на местата в паралелките са за обучение на  ученици професионални гимназии и паралелки за професионално обучение, с което са спазени прогнозните целеви стойности за област Русе, определени в писмо на МОН № 0518-397/29.11.2019 г., регистрирано в РУО – Русе с вх. № РД-29-834/02.12.2019 г.

Обобщено предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2020/2021 г.

Oбобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г.

Бележки и становища по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: s.racheva@rio-ruse.org до 20.04.2020 г.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня