община ветово

Готов е проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово

 • Готов е проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово. Ето какви са промените:
 • 1. Чл. 4, т.1 придобива следната редакция: „Създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически. производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности за времето от 23.00 ч. до 08.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 часа.“
 • 2. Чл. 18 „В заведенията за хранене и развлечение (клубове, бистра, ресторанти и игрални зали), както и в хранителните магазини на територията на Община Ветово се забранява:
 1. т.1 се отменя
 2. Продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно нетрезво състояние.
 3. т.3 се отменя“
 • 3. Чл. 22 „През активния земеделски сезон (от м. Март до м. Октомври) се забранява движението на МПС, ППС с животинска тяга без регистрационни номера“ – се отменя.
 • 4. Чл. 32, т.5 „При нарушаване на разпоредбите на чл.18, ал.1, т.1-3 – за физически лица глоба в размер от 100.00 лв. до 300.00 лв., а за юридически лица имуществена санкция в размер от 200.00 лв. до 500.00 лв.“ – се отменя.
 • 5. Чл. 82 придобива следната номерация „Чл. 33“.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 6.§2. Наредбата влиза в сила от ……………2021 г.“
 • 3 придобива следната редакция: С влизането в сила на тази Наредба се отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Ветово – приета с Решение № 370 по Протокол № 27 от 28.05.2021г.

„§6. Наредбата е приета с Решение №………. по Протокол № ……………г. на Общински съвет – Ветово“

Сподели: