Община Две могили с Коледна украса

Готов е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в Община Две могили

Приемането на проекта на Наредба се налага поради настъпили промени през последните няколко години в цените за отдаване под наем на общински жилища. Освен това на територията на община Две могили има недостиг на местни медицински специалисти,
като намаляването цените на общинските жилища би допринесло за привличането на такива от други населени места на територията на общината, което от своя страна ще допринесе за по-качествено здравеопазване в община Две могили.

Приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в Община Две могили, област Русе се налага с цел съобразяване на
цените за отдаване под наем на общински жилища с действителното положение към момента.

Приемането на проекта на Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

С приемането на Проекта на Наредба ще се постигне уеднаквяване на цените за отдаване под наем на общински жилища с действителното положение в страната към момента.

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, ето защо не се налага анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местното законодателство, в това число с нормативните актове от по-висока
степен. Предлаганият Проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.01.2021 г. включително на e-mail: obshtina@dvemogili.bg или на в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18

Сподели: