Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

ОбС прие Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово

Общински съвет – Ветово Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово. Проектът бе депозиран от кмета д-р Мехмед Мехмед.

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) (ЗУО) и свързаните с него подзаконови нормативни актове се промениха принципни положения, свързани с управлението на отпадъците.

В наредбата са уредени общите правила и задължения по отношение на дейностите с видовете отпадъци, регламентирани с чл. 22 от ЗУО, а именно битови, строителни и масово разпространени отпадъци. Обхванати са всички лица, живеещи, временно пребиваващи и/или осъществяващи дейност на територията на Община Ветово – физически лица, юридически лица, еднолични търговци, организации и учреждения.

В на наредбата подробно са разписани правилата, задълженията и ограниченията, свързани с дейностите по управление на отпадъците, които не са заложени в нормативните актове от по-висока степен, но са от първостепенно значение за опазване на чистотата на
територията на общината. Разпоредбите са разработени, като се взети под внимание проблеми от различно естество, възникнали при контролната дейност, осъществявана по прилагане на ЗУО. Липсата на разписаните в глава II норми ще доведе до безнаказано замърсяване на частни имоти и територии за обществено ползване, повреждане на съдовете за събиране на отпадъци, смесване на различни видове отпадъци и др.

В глава II са обхванати и проблемите с почистването и поддържането на прилежащите територии около сгради и незастроени терени. Това е един от често срещаните проблеми на територията на общината, много от постъпващите жалби са с такава насоченост. С текстовете са определени отговорните лица, които имат задължение за изпълнение на тази част от наредбата. Тъй като в ЗУО липсват подобни текстове следва те да бъдат регламентирани на местно ниво.
Законът за управление на отпадъците въвежда редица нови задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапното постигане на цели по оползотворяване на битовите биоотпадъци и отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали. Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят вменява на кмета на общината, поради което е необходимо определянето на правила за тяхното събиране и предаване за оползотворяване.

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 6 кметът на общината отговаря за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали. В изпълнение на изискванията на чл. 33, ал. 5 от ЗУО, в Глава III, раздел I е разписан редът за събиране и предаване на отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали от обектите, в които се генерират.

В изпълнение на чл. 22 и чл. 19, ал.3, т. 10 от ЗУО в наредбата са включени мерки за управление на биоотпадъците (раздел II), генерирани от домакинствата (компостиране на място, разделно събиране), търговски обекти и заведения за обществено хранене и др. Биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи трябва да се отделят от общия поток отпадъци и да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

В раздел III са разгледани дейностите със строителни отпадъци. Предвид високите темпове на строителство в последните години са включени текстове, които касаят основните източници на генериране на строителни отпадъци и правилата, които да се спазват при строителство и разрушаване на сгради с цел ограничаване на замърсяването на околната среда.

Основните изисквания за дейностите с масово разпространени отпадъци (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМОН) и управление на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) са регламентирани със съответните подзаконови нормативни актове. Съгласно действащото законодателство общината няма контролни функции по отношение на дейностите с тези видове отпадъци, извършвани от юридически лица и еднолични търговци. По тази причина и в изпълнение на изискванията на чл. 22 от ЗУО в съответните раздели на наредбата са включени забрани и наказания за физически лица, както и препратки към подзаконовите актове, регламентиращи дейностите със съответния вид отпадък.

Съгласно чл. 16, ал.1, т.2 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства кметът на общината организира дейностите по събирането на изоставени регистрирани МПС и предаването им в центрове за разкомплектоване. Според допълнителните разпоредби на същата наредба „изоставено регистрирано МПС е ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред“. Тъй като никъде в законодателство не е разписан „надлежния ред“ по който става уведомяването на собствениците, това е разписано с текстовете на раздел VIII от глава III на наредбата. При разработването на текстовете са взети под внимание предишния опит на общинска администрация по проблема с ИУМПС, както и добри практики от други общини.

В глава IV е разписан контролът и административно наказателните разпоредби по предложения проект на наредба. Тъй като контролът е съществен момент в цялостния процес на управление на дейностите с отпадъците, в наредбата са включени текстове, които да подпомогнат дейността на оправомощените длъжностни лица, които го осъществяват.

Целта на предложената за приемане наредба е:
– да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;
– да се окаже по-голям контрол върху дейностите, свързани с отпадъците;
– да се уредят обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Ветово;
– да се регламентират задълженията на физическите и юридически лица, относно дейности свързани с управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата на територията на общината.

Тази наредба регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците на територията на община Ветово
(2) Тази наредба определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на следните видове отпадъци на територията на Община Ветово съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:

 1. битови отпадъци, включително опасни битови отпадъци и биоотпадъци;
 2. строителни отпадъци;
 3. масово разпространени отпадъци:
  а) отпадъци от опаковки (ООп)
  б) излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
  в) отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМОН)
  г) излезли от употреба гуми (ИУГ)
  д) негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
  е) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
  ж) отпадъци от черни и цветни материали

Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Ветово и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

Особено важна е следната част от наредбата:

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл.75. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лева физическо лице, което:

 1. Изхвърля отпадъците на неразрешените за това места.
 2. Предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.
 3. Не предаде излязло от употреба МПС на площадка за съхраняване на ИУМПС или центровете за разкомплектоване на същите.
 4. Изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;
 5. Не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;
 6. Изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.
 7. Обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци.
 8. Наруши чл. 11 от т. 1 – 28
  (2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  (3) Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лева физическо лице, което:
 9. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 от ЗУО или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;
 10. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 11. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;
 12. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.
 13. получава плащане в брой за предадени ОЧЦМ, когато общата стойност на сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.
  19
  (4) Наказва се с глоба от 2000 до 5000 лв. физическо лице, което нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци;
  (5) При повторно нарушение се налага глоба, както следва:
 14. по ал. 1 – в размер от 600 до 2000 лв.;
 15. по ал. 3 – в размер от 2800 до 8000 лв.;
 16. по ал. 4 – в размер от 4000 до 10 000 лв.
  Чл.76. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
 17. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;
 18. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.
  (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
 19. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;
 20. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.
  (3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
 21. по ал. 1 – в размер от 2800 до 8 000 лв.;
 22. по ал. 2 – в размер от 20 000 до 100 000 лв.
  Чл.77. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:
 23. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;
 24. извършва продажба на ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;
 25. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без писмен договор;
 26. непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства;
 27. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;
 28. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;
 29. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните количества ОЧЦМ и/или не предприеме необходимите действия за почистване на съответната площадка;
 30. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6 от ЗУО;
 31. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;
 32. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. отпадъци по чл. 39, ал. 1 от ЗУО;
 33. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 38, ал. 4 от ЗУО;
 34. предава декларация за съответствие с невярно съдържание в нарушение на изискванията на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
  (2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 – 3, 5, 6, 8 – 11 се налагат имуществени санкции в размер от 15 000 до 50 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 – от 3000 до 10 000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 – 3, 5, 6, 8 – 11 се налага имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 – от 6000 до 20 000 лв.
  Чл.77. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
 35. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква по чл. 11, ал. 1 от ЗУО;
  20
 36. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
 37. не постигне целите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
  Чл.78. При неизпълнение на предписание, направено по чл.70, ал.4 на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 300 лв., а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 300 лв. до 1500 лв.
  Чл.79. (1) За други нарушения на тази наредба , физическите лица се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 6000 лв.
  (2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
  Чл.80. Лице, което подаде недостоверен сигнал/жалба за нарушение по Наредбата заплаща транспортните разходи на комисията, извършила проверката по сигнала.
  Чл.81. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на община Ветово.
  (2) Въз основа на съставените актове кметът на общината издава наказателни постановления.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, връчването и обжалването на издадените наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
  Чл.82. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Районен съд – гр. Русе.
  Чл.83. (1) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  (2) За нарушения, извършени при осъществяване на дейността на предприятия, учреждения, организации и търговски дружества, заведения и други търговски обекти, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Проект Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово е публикуван на официалната страница на Община Ветово на следния линк: http://vetovo.com/ и на интернет страницата на Общински съвет на следния линк: http://obs-vetovo.eu/ на 17.08.2020 г.
В съответствие с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица могат в 20-дневен срок от публикуването на проекта да направят писмени предложения и да изразят становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Ветово и Общински съвет – Ветово или изпратени на e-mail адреси: [email protected];
[email protected].

Сподели: