община ветово

Готов е проект на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ветово

Настоящият Проект за Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ветово обхваща нормите, регламентиращи определянето на размерите на данъка върху недвижимите имоти; данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин; данъка върху превозните средства; патентен данък; туристически данък и данък върху таксиметров превоз на пътници.

Причините за приемане на нова Наредба са с оглед прецизиране и актуализиране на някои текстове, в съответствие с извършени промени в Закона за местните данъци и такси.

Необходимостта Общинският съвет да определи нови размери на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т., е свързана с въведената от законодателя нова концепция за определяне на този данък – това ще става по нова формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на

производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил. В закона са предвидени шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Спрямо действащите до сега разпоредби, се прави обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW.
Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като на Общинските съвети не се предоставя възможност да определят размерите на тези коефициенти, те остават определени в закона.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове. Всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.

До момента Общинският съвет не е приемал данък върху таксиметров превоз на пътници. Таксиметровият транспорт е най-гъвкавата, мобилна и удобна форма на обществен транспорт. Той е лесно достъпен за всички потребители, работи от „врата до врата“. Може да бъде нает за кратък или междуградски курс.

Важна цел на Наредбата е регламентирането на еднакво съотношение между Наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Цели се да се постигне максимална актуалност на текстовете на Наредбата и премахване на противоречията с нормативните актове от по-висока степен. Прецизирането на Наредбата е крачка напред в посока усъвършенстване на нормативната уредба и улесняване прилагането й в практиката, както от общинската администрация така и от гражданите.

Очакваните резултати от приемане на предложената наредба са:

  • синхронизация на действащата наредба с приетите законови промени;
  • улесняване на гражданите при изчисляването на дължимите от тях данъци;

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проект Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ветово е публикуван на официалната страница на Община Ветово на следния линк: http://vetovo.com/ и на интернет страницата на Общински съвет на следния линк: http://obs-vetovo.eu/ на 12.10.2020 г.


В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица могат в 30 – дневен срок от публикуването на проекта да направят писмени предложения и да изразят становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Ветово и Общински съвет – Ветово или изпратени на e-mail адреси: [email protected]; [email protected]

Сподели: