Ветово-община-1

Готов е проект на план–сметка за разходите за управление на отпадъците за 2024 година и за средствата за тяхното финансиране в община Ветово

Община Ветово уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен проект на план–сметка за разходите за управление на отпадъците за 2024 година и за средствата за тяхното финансиране.

Проектът на план–сметката  на Община Ветово за 2024 г. може да бъде разгледан на официалната интернет страница на Община Ветово: vetovo.bg, както и в отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ при Община Ветово, адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, стая № 3.

Писмени предложения и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в 30-дневен (тридесетдневен) срок от датата на уведомяването /20 ноември 2023 година/ в деловодството на общинска администрация, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, стая № 1 (нов корпус).

Във връзка с изискването на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Ви предлагам
за утвърждаване план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците през 2024 г. и
планираните средства от местни приходи за тяхното финансиране.

В разработката е отразен плановият разход по договор за възлагане на обществена поръчка
за услуга №ЗОП/П-53 от 26.05.2023 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови, строителни и биоразградими отпадъци от населените
места на територията на община Ветово“, както и разходите, предвидени за оператора на
регионалното депо. При разработката на план-сметката за 2024 г. са взети предвид и съответните
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За 2024 г. в
релевантната наредба е предвидено отчисленията по чл. 64 да са в размер на 95 лв./тон депониран
отпадък.

Предвидени са и средства за поддържане чистотата на обществените територии, разходвани
за почистване на нерегламентирани замърсявания, съобразно нуждите на всяко населено място.

Планираните разходи по План – сметката за ТБО за 2023 г. са 1 066 010,00 лв. Спазено е
изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-сметка за годината
за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране.

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2024 година е, както
следва:

 • За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения
  за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци –
  552 000,00 лв.
 • За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
  разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
  експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други
  инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови
  отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
  отпадъците – 323 010,00 лв.
 • За поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите и другите територии
  предназначени за обществено ползване – 183 000,00 лв.
  Приходната част на план-сметката се формира от следните компоненти:
 • Постъпленията от такса битови отпадъци – 520 000,00 лв.
 • Дофинансиране съгласно чл. 66, ал. 4 от ЗМДТ – 546 010,00 лв.

Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, при прилагане на
основите за облагане, се определя съгласно чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ и приетата Наредба от
Общински съвет гр. Ветово. В тази връзка, икономическата обосновка на план-сметката за
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване, е разработена
съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.

Сподели: