община-две-могили-сграда

Готов е списък на общинските жилища на територията на Община Две могили за 2024 година

Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им в община Две могили, област Русе, ежегодно в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината се приема списък, в който се определя броят, видът и местонахождението на общинските жилища. В приложения списък са описани подробно всички общински жилища, като при възникнали нови обстоятелства същия може да бъде променен съобразно потребностите в общината.

Предстои на 29 март общинските съветници в Две могили да утвърдят списък на общинските жилища на територията на Община Две могили за 2024 година.

Сподели: