пиле птицеферма

„ГРАДУС-98“ АД променя капацитета на птицефермата в Червена вода

ГРАДУС-98“ АД е собственик на поземлен имот с идентификатор 80460.132.227 (стар номер
000227) и поземлен имот с идентификатор 80460.13.175 (стар номер 000175) по КК и КР на с. Червена вода. Имот с идентификатор 80460.132.227 е с площ от 635194 кв. м. и НТП За друг вид
производствен, складов обект. Имот с идентификатор 80460.13.175 е с площ от 650233 кв. м. и НТП
За друг вид производствен, складов обект.

В двата имота се извършва дейност по интензивно отглеждане на птици – подрастващи и
родители за бройлери на база действащо комплексно разрешително No 310-Н2/2014 година,
актуализирано с Решение No 310-Н2-И1-А1/2018 година.

Предстои промяна на наименованията на центровете за отглеждане на птиците и вида на
птиците, които се отглеждат. Производствените халета от център Изток – 2 се разпределят към център Запад и център Изток 2.

Производствените халета в център Нов център се преименуват както следва – хале 23 се
разглежда като хале 23а и 23б, т.к. сградата е разделена посредством плътна преградна стена и всяко крило може да функционира самостоятелно. Промяната се отнася за всички сгради в Нов център, център Север2, Север 4, Север 3, Север 5, Север 1, хале No 9. Подрастващи родители за бройлери ще се отглеждат в Нов център, център Север 2 и Север 4.

След реализация на планираните промени се запазва броят на производствените сгради на
площадката, но намалява полезната площ за отглеждане на птиците. По тази причина се намалява
разрешеният капацитет от 1 058 010 места за птици на 1 006 010 места за птици.

Във връзка с осигуряване на оптимални условия за отглеждане на птиците се налага промяна
във вентилационните системи на сградите – намаляване на общия дебит на вентилаторите в
сградите.

С действащо комплексно разрешително е разрешена експлоатацията на 136 броя газови
конвектори (брудери), разположени в производствените сгради като всеки е с мощност от 0,07 MW.
Във всяка сграда от общо 68 са разположени по 2 броя газови конвектори на природен газ.
Планирана промяна в отоплителната инсталация запазва броя на газовите конвектори във всяка
сграда, но променя мощността им. За сградите, които се разделят на две крила, се предвижда монтаж на 2 броя конвектори във всяко крило.

Във връзка с икономическа обстановка в страната е планирано осигуряване на нова
алтернативна отоплителна система за всяка производствена сграда. „Градус-98“ АД възнамерява да закупи и монтира печки на природен газ, които ще бъдат разположени извън производствените халета. Номиналната топлинна мощност на всяка печка ще е 0,225 MW.

На територията на площадката ще бъдат монтирани общо 125 броя печки, по 1 брой към всяко
производствено хале за центрове Изток, Запад, Нов Център, Север 2, 3, 4 и 5, и по 2 броя към всяко
производствено хале на център Север 1.

На територията на обекта е разрешено използването на алтернативна отоплителна система,
състояща се от печки на твърдо гориво. До част от производствените халета са монтирани печки за
отопление на въглища и/или екопелети – общо 48 броя, всяка с топлинна мощност 0.406 MW и 6
броя, всяка с топлинна мощност 0.465 MW. Планираните промени в обекти включват дооборудване
на всички производствени сгради с печки за отопление на твърдо гориво. Предвижданията са да се
монтират още 54 броя печки, всяка с топлинна мощност 0,406 MW към необорудваните сгради – част от сградите на център Север 2, сградите към центрове Север, Север 4 и Север 5.

Подготвя се изграждане на торова площадка за предварително съхранение на образуваните
торови маси от Инсталацията и за приемане и временно съхраняване на торови маси от Инсталация за интензивно отглеждане на родителски стада за бройлери, пл. Средна кула с КР No 293-Н1/2015 г., акт. през 2018 година.

Инвестиционното предложение не води до промяна в технологията на отглеждане на птиците на площадката. Запазва се броят и продължителността на производствените цикли на подрастващите и на родителите за бройлери. Не се променят хранилни, охладителните, осветителна и ппоилна система, както и системата за контрол на микроклимата.

Сподели: