парцел чародейка

Гробищен парк „Чародейка“ ще бъде разширен с над 2 декара

Община Русе е собственик поземлен имот 63427.6.202, с площ 177 082 м2 по КККР на гр. Русе с АПОС № 6521/20.07.2011г., вписан в СВ – Русе под № 106/02.08.2011г., том 23, вх. рег. 9366, дело 4780 и 63427.6.201, с площ 2 066 м2 по КККР на гр. Русе с АЧОС № 6905/25.02.2011г., вписан в СВ – Русе под № 84/05.03.2013г., том 7, вх. рег. 3043, дело 1279.

ПИ 63427.6.202 се ползва по определеното му предназначение „за гробищен парк“, за който е одобрен цялостен застроителен и регулационен план с основна Заповед № 233/15.05.1981г. на Председателя на Комитет по архитектура и благоустройство към Министерски съвет. През годините, регулационните му граници са променяни – частично, предимно по южната му граница към бул. „Васил Левски“, в района на проектното трасе. На територията на гробищния парк са изградени редица сгради: Дом на покойника, костница, магазин, два гаража и други, за които е съставен АЧОС № 6522/21.07.2011г., вписан в СВ – Русе под № 10002.08.2011г., том 23, вх. рег. 9387, дело 4775. Сграда с идентификатор 63427.6.202.1-параклис е собственост на Русенска митрополия от 1981г. За територията на гробищния парк има издадени и разрешения за поставяне за сезонна продажба на цветя и стена за съхранение на урни с прах на покойници. На запад граничи с поземлен имот с идентификатор 63427.6.201, с отреждане за ниско жилищно застрояване въз основа на регулационно изменение със Заповед № 2069/03.06.2003г. на Кмета на Община Русе. Теренът му е равнинен, незастроен и неблагоустроен, без данни за налична инженерна инфраструктура. Според извършените предварителни проучвания, предложеният терен от 2 066 м2 е подходящ за присъединяване към съществуващият  Гробищен парк „Чародейка“.

По данни от Общинско предприятие „Обреден дом – Русе“ възможностите на съществуващият Гробищен парк „Чародейка“ са изчерпани и е наложително разширението му.

В тази връзка Община Русе отделя 30 хил. лева без ДДС за възлагане на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ IV-202 „за гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на „Чародейка Г-север“, гр. Русе, съответстващи на поземлени имоти с идентификатори 63427.6.202 и 63427.6.201 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, за разширение на Гробищен парк „Чародейка“, във връзка с искане от директора на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе“.   

Сподели: