община две могили

Гробищните паркове са включени в списък на обектите от първостепенно значение в Община Две могили

Време за прочитане: 2 мин.

С Решение № 46 по Протокол № 4/31.01.2020 г. от заседание на общински съвет – Две могили, проведено на 31.01.2020 г. е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. В общинската програма няма посочени общински обекти от първостепенно значение. След направено проучване и постъпили докладни записки от кметовете на населени места в Община Две могили, бе установено, че следните гробищни паркове се нуждаят спешно от разширение:

1. Мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 02587.159.74 в местността „Парцелите“;

2. Гробищен парк в с. Каран Върбовка, представляващ Поземлени имоти с Идентификатори 36364.106.236 и 36364.36.83 ;

3. Мюсюлмански гробищен парк в гр. Две могили, представляващ Поземлен имот  с Идентификатор 20184.7.134;

4. Гробищен парк в с. Кацелово, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 36703.103.393;

5. Гробищен парк в с. Могилино, представляващ Поземлен имот с Идентификатор 30380.23.21;

Разширяването на гробищните паркове ще се извърши за сметка на съседни общински имоти, които в общия случай представляват пасища, мери. По отношение на мюсюлманския  гробищен парк в гр. Две могили ще е необходимо отчуждаване на частен имот. Закона за общинската собственост и Закона за опазване на земеделските земи предвиждат облекчения на процедурите в тези случаи, но за целта е необходимо изброените по-горе обекти да бъдат обявени за „обекти от първостепенно значение“ за общината.

Съгласно §1, ал. 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и § 5., т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, гробищните паркове попадат в дефиницията  „обекти от първостепенно значение“, но е необходимо изрично да бъдат обявени за такива в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на съответната община. В разпоредбата на чл. 4, ал. 2, т. 6 от Наредба № 7 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили се посочено, че в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост трябва да бъдат посочени обектите от първостепенно значение в Общината.

В резултат, общинските съветници в Две могили днес допълниха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на Община Две могили, като в нея се добави нов Раздел IX., който да включва „Списък на обектите от първостепенно значение в Община Две могили“, а настоящият девети раздел – „Заключения“, става Раздел X.

Сподели:

Още новини от деня