Ряхово

Гробищният парк в Ряхово ще бъде разширен

/снимка на Ряхово – Искрен Илиев/

Общински съвет – Сливо поле одобри задание, изготвено от Кмета на община Сливо поле, в качеството му на възложител за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ, с цел промяна на предназначението, както следва: Обединяване на част от ПИ с идентификатор 63668.135.6 по КККР, с.Ряхово, община Сливо поле  с ПИ с идентификатор 63668.135.9, с.Ряхово, община Сливо поле и създаване на устройствена основа за промяна предназначениeто на територия с трайно предназначение – „земеделска” и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 63668.135.6 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор 63668.135.9, в урбанизирана територия с НТП „за гробищен парк“.

Дадено е разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ,с цел промяна на предназначението, както следва: Обединяване на част от ПИ с идентификатор 63668.135.6 по КККР, с.Ряхово, община Сливо поле с ПИ с идентификатор 63668.135.9 с.Ряхово, община Сливо поле и създаване на устройствена основа за промяна предназначението на територия с трайно предназначение – „земеделска” и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 63668.135.6 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор 63668.135.9, в урбанизирана територия с НТП „за гробищен парк“.

Дадено е предварително съгласие за промяна предназначение на части от ПИ с идентификатор 63668.135.6 по КККР, с.Ряхово, община Сливо поле, със срок на валидност до влизане в сила на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ,с цел промяна на предназначението, както следва: Обединяване на част от ПИ с идентификатор 63668.135.6 по КККР, с.Ряхово, община Сливо поле с ПИ с идентификатор 63668.135.9, с.Ряхово, община Сливо поле и създаване на устройствена основа за промяна предназначениeто на територия с трайно предназначение -„земеделска” и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 63668.135.6 и „Гробищен парк” за ПИ с идентификатор 63668.135.9, в урбанизирана територия с НТП „за гробищен парк“.

Сподели: