Общинските съветници от СДС в Русе настояват проекта за басейн до мола да се реализира незабавно

Групата общинските съветници от Местна коалиция СДС относно летището на град Русе: С тази съществена промяна интересът на Община Русе е запазен в максимална степен

Обществеността в град Русе бе запозната с инвестиционното намерение на специално създаденото дружество „ЕЪРПОРТ“ ООД, със съдружници : „Стройпроект“ ЕООД и „Щраплан“ ЕООД.  Информацията бе изнесена на нарочна пресконференция с участието на кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков.

Поради липсата на достатъчна информация, както и време за осмисляне на проекта, постоянната Комисия по законност, обществен ред и сигурност, проведе извънредно заседание на 23.01.2023 г. Въпросите, които общинските съветници задаваха бяха в посока на изясняване на времето, в което ще се реализират трите етапа на инвестиционното предложение, както и сумите, които ще бъдат вложени при реализацията им.

Обясненията, дадени от управителя и собственик на „ЩРАПЛАН“ ЕООД г-н Антони Търницов бяха в смисъл, че в Генералния план за развитие на летището ще бъдат подробно разписани отделните действия, средствата, които ще се вложат и сроковете за реализация.

На сесията, проведена на 24.01.2023 г., председателят на Комисията по законност, обществен ред и сигурност Елеонора Николова предложи решението на Общинския съвет да бъде коригирано в следния смисъл:

В срок от две години инвеститорът „Еърпорт“ ООД се задължава да извърши следните дейности:

-Изработване на генерален план на летището;

-Изграждане на периметрова ограда, периметров път и система за видеонаблюдение;

-Ремонт и реконструкция за излитане и кацане /за категория ЗС/;

-Изграждане на хангари за съхранение на 6 бр. въздухоплавателни средства и извършване на техническо обслужване;

-Ремонт и реконструкция на пътнически терминал и привеждането му в съответствие с изискванията на авиационна сигурност;

-Ремонт и реконструкция на перона пред сградата;

-Изграждане на нова аеронавигационна светлинна система;

-Изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение;

-Ремонт и реконструкция на склад за гориво;

-Изграждане на карго терминал;

-Изграждане на инфраструктура за операции с безпилотни летателни средства;

-Закупуване на техника за проверка на пътници, багажи и товари;

-Закупуване на самолетообслужваща техника;

– Изготвяне на документация за сертифициране на летището;

-Сертифициране на летището.

След направеното в залата предложение се направи кратко съвещание с председателите на групи и собствениците на двете търговски дружества- г-н Търницов и г-н Крушарски. Предложението да се договори нов срок от 2 години бе възприето от всички.

В срок от две години дружеството инвеститор следва да осъществи така описаните дейности. Неизпълнението на която и да е от тях, води до разваляне на договора, без инвеститорът да има право да търси обезщетение за вложените до момента средства.

В случай, че всички така описани дейности се реализират в срок от 2 години, договорът ще продължи да се изпълнява в следващите осем години.

Уточнено бе, договорът между Община Русе и инвеститора да бъде изработен с помощта на ангажиране на външни специалисти, след което да бъде подложен на обсъждане в Комисията по ЗОРС.

Така направеното ново предложение бе подкрепено в залата с гласовете на всички общински съветници. Отчетен бе един глас „Против“.

Считаме, че с тази съществена промяна интересът на Община Русе е запазен в максимална степен, посочват в свое становище общинските съветници от групата на местна коалиция СДС в ОбС – Русе Елеонора Николова, Станимир Станчев – съпредседател на групата общински съветници от МК СДС, Иван Григоров и Деян Недков.

сн. Архив

Сподели: