Митко Кунчев е водач на листата на кандидатите за народни представители от "Демократична България" за 19-и МИР - Русе

Групата съветници на ПП – ДБ няма да подкрепи предложението на кмета на Община Русе за нова структура на общинската администрация

На 25 януари 2024 г. ще се проведе поредното заседание на Общински съвет Русе. „Ние, общинските съветници от групата Продължаваме промяната – Демократична България, представяме нашите становища по две важни точки от дневния ред“, сподели Митко Кунчев. Едната е посветена на бъдещата нова структура на Община Русе.

Броят на ръководните кадри се увеличава на по високо управленско ниво със 7 . Увеличаването на заместник кметовете на 6 и директорите на 16 води до съществен ръст във ФРЗ. В условията на „ стягане на коланите “, наложени по предложение на г н Милков за шоково увеличение на данъците, какъв пример дава Община Русе. По брой зам. кметове Община Русе превъзхожда София с 5, Варна 4, Стара Загора 5, Плевен 3 , Перник 3, Шумен 5, Сливен 4, Велико Търново 3 и др. Представената структура е силно разтеглена по хоризонтала на второ и трето управленски нива. Това е предпоставка за размиване на отговорности, нарушена координация и капсулиране на субектите от второто управленско ниво в собствените им ресори.

Длъжността „секретар на община“ като наименование и позиция е определена със ЗМСМА. Нейните функционални характеристики също са уредени в закона и те са да ръководи и организира дейността на общинската администрация. В представената структура тази длъжност е силно
претоварена. Тя отговаря за 5 дирекции, като 2 от тях: Финансово стопански дейности и Местни данъци и такси изискват друга функционална компетентност. Тези две структурни звена едното с приход ни функции, другото с разходно отчетни, много по добре е да са в ресора на Заместник
кмет по финанси и бюджет, какъвто в структурата не съществува.

Новосъздаденият сектор „Управление на административния сграден фонд, снабдяване и ведомствен транспорт” също е на пряко подчинение на секретаря. Подобно натоварване на секретаря на общината с функции, които не са предвидени в нормата на чл. 43 от ЗМСМА би било
незаконосъобразно. Смесването на социални дейности , здравеопазване и транспорт е знак за подценяване на тези дейности и най вероятно е опит за намиране на ресор на нашия човек ““. Не е известен друг пример в България или по света за смесването на тези дейности.

В два сектора се дублират функциите на зам. кмета с директор дирекция Спорт и младежки дейности и Опазване на околната среда и комунални дейности . Във втория ресор с една дирекция „Екология и зелена среда“ липсват комуналните дейности в дирекцията. Ключов сектор като Туризъм липсва.

В материалите на Общинския съвет от предишната сесия материалите на Общинския съвет от предишната сесия липсват две приложения: Решение № 172, прието графична структура на дейност „Общинска администрация“ и Решение № 1449, Приложение № 17 – численост на персонала по дейности и функции.

Във връзка с тези наши съображения, групата съветници на ПП- ДБ няма да подкрепи предложението на кмета на Община Русе за нова структура на общинската администрация.

Сподели: