Дадени са предписания за пречистване на водите на кланица в Русе

Предписания за пречистване на производствени отпадъчни води са дадени от РИОСВ – Русе на кланица, собственост на „Боримес“ ООД. Дружеството извършва дейност на територията на Индустриален парк – Русе. При планова проверка на обекта е установено, че производствените отпадъчни води не се подлагат на необходимото пречистване, отговарящо на изискванията за заустване в канализационни системи на населени места. Водите се отвеждат в канализационен колектор „България“, който се експлоатира от „В и К“ ООД – Русе, за който е представен договор. Към настоящия момент този колектор не е включен в действащата Градска пречиствателна станция на Русе и отпадъчните води от него се отвеждат без пречистване в река Дунав.

Необходимо е дружеството да направи постъпки за изграждане на локално пречиствателно съоръжение. На оператора е даден срок до края на годината да представи възможни алтернативи, гарантиращи пречистването на отпадъчните води до степен, отговаряща на изискванията на специализирана наредба.

При проверката е констатирано нарушение по компонент въздух, свързано със състоянието на климатичните и хладилни инсталации, за което спрямо дружеството ще бъдат предприети съответните административни мерки.

Сподели: