Дадоха одобрение на ПУП – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно ел. захранване за имот край Червена вода

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило искане с вх. №УТ-16-60/10.10.2013 г. от Ангел Ангелов за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа”, землище на с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе. С Решение №728, прието с Прото…

Код на новината : *120239.html

    

Сподели: