„Дар – 80“ ще вдигне нова сграда за съхранение на селскостопанска продукция в свой имот

Постъпило е искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план от арх. Орлин Неделчев, упълномощен представител на Любомир Николов Тодоров и на Цветан Диков Върбанов в качеството му на управител на „Дар-80“, съсобственици на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе.

Имотът е с площ от 14003 кв. м. и попада в устройствена зона „Земеделски земи“ съобразно одобреното с Решение №231, прието с протокол №15/12.06.2008г. на Общински съвет-Русе, изменение на Общия градоустройствен план на гр. Русе.

В разработеното от възложителите задание за проектиране за имота се предвижда изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) без промяна предназначението на земята, което към настоящия момент е земеделска територия, по реда на Наредба №19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. С бъдещия план за застрояване на имота ще се създадат устройствени условия за изграждане на едноетажна стопанска сграда със застроена площ 280 кв. м. за съхранение на селскостопанска продукция и обслужващи помещения, което отговаря на хипотезата на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба №19.

Предвижда се обособяване на площ за застрояване от 1400 кв. м. (10% от площта на имота съгл. чл. 7, ал. 1 от Наредбата), ситуирана в североизточната част на поземлен имот с идентификатор 63427.107.38 и с размери 30 метра на 46,66 метра. В така обособената площ за застрояване от 1400 се предвижда свободно разполагане на новата сграда, като при посочените площи плътността на застрояване е 20%, което съответства на изискването на чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата.

Към искането е приложено и положително становище от Областна дирекция „Земеделие“- гр. Русе изх.№ Д-309-2/08.04.2019г. относно инвестиционното предложение за изграждане на обект: „едноетажна селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и помещение за битови нужди“ в поземлен имот с идентификатор 63427.107.38, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня