ДБТ – Русе: Продължава приема на заявки по новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора“

От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта започна да набира заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания, регистрирани в ДБТ със степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 %, с приоритет лица с над 75% намалена работоспособност.

Продължава приема на заявки по новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора“ – за безработни младежи с трайни увреждания до 29 години включително, и по новия компонент II на проект „Обучения и заетост“ – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години.

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Целта на изпълнението на новия компонент II по двата проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място.
Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца.

Ако работодателите задържат служителя /служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната.
На този етап от изпълнението, безработните лица с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.).

Заявки от работодателите се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни между 08.30 и 17.00 часа.

Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора“ е 8 854 936 млн. лева, а на проект „Обучения и заетост“ – 10 000 000 млн. лева.

Заявките за свободни работни места се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.

За целия период от 15 август до днес по компонент II на проект „Обучения и заетост“ – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, в цялата област Русе са подадени общо 53 заявки за 192 работни места (ДБТ Русе 38 за 133 р.м., ДБТ Бяла – 14 за 34 р.м., за ДБТ Ветово – 1 за 25 р.м.)

За целия период от 15 август до днес по Компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора“ – за безработни младежи с трайни увреждания до 29 години включително, в цялата област Русе са подадени общо 11 заявки за 58 работни места (ДБТ Русе 9 за 56 р.м. и ДБТ Бяла – 2 за 2 р.м.)
В момента продължава информирането на работодатели и безработни лица с трайни увреждания. Приемат се заявления и се насочват подходящи безработни лица към одобрените работни места.

Сподели:

Още новини от деня