община русе

Два нови корпуса за домуващи в дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ планира да изгради Община Русе

В Община Русе все повече нараства броя на възрастните хора, които се нуждаят в своето ежедневие от помощ и подкрепа. При извършените служебно проучвания на съществуващите проблеми, е установена необходимостта от изграждането на два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“.  Община Русе разполага с подходящи общински терени, граничещи с имота на ДПЛД „Приста“, позволяващи изграждане на два нови корпуса.

С изграждането на двата нови корпуса, за настаняване на мин. 40 пълнолетни лица, ще се създадат условия за оказване на нужната подкрепа и значимост за всеки от потребителите. По този начин ще се осигури възможност, потребителите на социални услуги да бъдат поставени в центъра на системата, като се подкрепят индивидуалните им потребности и гарантират техните интереси и правото им на достъп до качествена грижа и внимание.

С цел преодоляването на съществуващите проблеми, се предвижда изграждането на два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ за настаняване на минимум 40 лица.

Поземлени имоти с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, чийто собственик е Община Русе с Актове за публична общинска собственост № 129, том 11, вх. рег. № 4219, дело 2277 от 19.05.2020г.,  № 14, том 18, вх. рег. № 7493, дело 3634 от 20.08.2011г. и № 132, том 11, вх. рег. № 4218, дело 2280 от 19.05.2020г., по титула на Служба по вписванията – Русе.

Поземлени имоти 63427.182.34 и 63427.182.36 са „земеделска земя“, с начин на трайно ползване „за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“. Поземлен имот 63427.182.35 е „урбанизирана територия“, с начин на трайно ползване „за обект, комплекс за социални грижи“, с реализирано застрояване на 14 сгради – предимно сгради за социални грижи и складови и обслужващи дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“. Имотите попадат в устройствена зона „Смесена многофункционална, разновидност 2“ (Смф-2), отговаряща на приетия Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Русе. Разположени са източно от републикански път Е85 Русе-Велико Търново, като достъпа до тях се осъществява чрез директно отклонение от същия – ПИ 63427.182.27 и местен път, които не е отразен в КККР, всички общинска публична собственост. За имотите няма одобрени подробни устройствени планове.

Изготвено е задание съгласно изискванията на чл. 12 и чл. 13 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предмет на заданието е определяне на основните изисквания за изработване на технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“.

Новопредвиденото застрояване да е свободно разположено, изтеглено на законоустановените разстояния от границите на имота. Новите корпуси /сгради/ да са едноетажни, с общ минимален капацитет за настаняване на 40 лица. Сградите да предвиждат всички необходими помещения за такъв тип заведения, при спазване на действащите нормативи в Република България.

Сподели:

Още новини от деня