община две могили

Два общински имота в Две могили ще бъдат отдадени под наем на търг

Време за прочитане: 3 мин.

Община Две могили е собственик на два имота частна общинска собственост находящи се в землището на град Две могили, а именно:

Таблица 1

№ по ред АЧОС № № на имот Площ дка НТП Местоположение
1. 3503/04.01.2012 г. 20184.1.2532 11,418 За складова база гр. Две могили, ул.„ Чавдар Войвода” № 3-А
2. 3504/04.01.2012 г. 20184.1.1541 27,498 За др. вид производствен, складов обект гр. Две могили, ул.„ Чавдар Войвода” № 3

Посочените имоти не се стопанисват по описания начин на трайно ползване: за складова база и друг вид производствен, складов обект. Към настоящият момент в по-голямата част на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1541 има трайни насаждения – череши, сливи, орехи и храсти за които от дълги години не са полагани никакви грижи, в лошо състояние са и по тази причина в този си вид не са атрактивни за наемане. Към настоящия момент има проявен интерес от ползватели на земеделски земи за наемане на описаните имоти за отглеждане на едногодишни полски култури.

Тъй като имотите се намират в урбанизираната територия на град Две могили, граничат с улица, лесно биха могли да бъдат електрифицирани и водоснабдени. В интерес на жителите на Община Две могили е посочените два имота да бъдат предоставени под наем или продадени на потенциални инвеститори, които биха инвестирали в изграждането на предприятия и разкриването на нови работни места. Към настоящия момент такъв интерес към имотите не е проявяван. До появата на такива инвеститори е целесъобразно тези имоти да бъдат ползвани и в Общината да постъпват приходи от тях. В тази връзка предлагам същите да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за отглеждане на едногодишни полски култури.

Съгласно чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, наемните цени се определят от Общински съвет. В Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Приложение № 1 от тарифите за определяне на начални наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти не е предвидена начална наемна цена за отдаване под наем на имоти попадащи в урбанизираната територия, които ще се използват за отглеждане на едногодишни полски култури. Съгласно т. 1 от Приложение № 3 от Наредба № 7 на Община Две могили началната (базисна) цена за предоставяне под наем на обработваеми земеделски земи от ОПФ, чрез търг или конкурс за отглеждане на едногодишни полски култури за имоти 3 /трета/ категория е 46,00 лв. (четиридесет и шест лева) на дка. Средното рентно плащане за земеделски земи в землището на гр. Две могили за стопанската 2018/2019 г. е в размер около 60,00 лв. (шестдесет лева) на дка.

Имотите ще бъдат отдадени под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване, като това гарантира спазване на състезателният принцип и достигане на по-висока наемна цена от началната.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Две могили да определи следните начални наемни цени за отдаване под наем на имоти, намиращи се в границите на гр. Две могили за отглеждане на едногодишни полски култури, както следва:

– За поземлен имот 20184.1.2532 началната годишна наемна цена в размер на 742,17 лв. (седемстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки) с ДДС, определена при 65,00 лв. (шестдесет и пет лева) на декар;

– За поземлен имот 20184.1.1541 началната годишна наемна цена в размер на 1787,37 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС, определена при 65,00 лв. (шестдесет и пет лева) на декар.

В поземлен имот с идентификатор № 20184.1.1541 има трайни насаждения, за които бъдещия наемател е необходимо да инвестира средства за изкореняване и през първата година от ползването на имота няма да получава приходи от него. Поради тези причини предлагам годишният наем за първите 2 /две/ години за посочения имот да е в размер на 50 % от достигнатата в търга цена.

Описаните по – горе имоти са включени в Раздел ІV на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили за 2020 г. Днес общинските съветници одобриха отдаването им под наем посредством търг.

Сподели:

Още новини от деня