тото спорттото

Два общински терена за тотопунктове в Русе ще бъдат отдадени под наем

Постъпило е заявление с регистрационен индекс 90-13-2 от 28.05.2020 г. за предоставяне под наем в полза на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, ЕИК 202766380, части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за тото пункт, с площ от 14,85 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-1“, ул. „Стрешер планина“, т. 385 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за тото пункт, с площ от 14,85 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до блок „Гагарин“, т. 384 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе.

Съгласно чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Държавата и общините може да предоставят на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ подходящи помещения и терени за неговата дейност, без търг или конкурс, при спазване на правилата в областта на държавните помощи и съгласно Закона за публичните финанси. Съгласно чл. 14, ал. 7, изр. първо от ЗОС, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общинския съвет, при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 ЗОС – след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без провеждане на търг или конкурс или е определен друг ред. Именно такава специална правна норма, създаваща ред за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, в отклонение от общото правило на чл. 14, ал. 2 ЗОС за провеждане на състезателна процедура, се явява чл. 103, ал. 3 ЗФВС. Считам, че заявление, рег. индекс 90-13-2 / 28.05.2020 г. попада в приложното поле на посочената специална законова норма, с оглед на специалното субективно качество на заявителя.

Днес общинските съветници в Русе взеха решение за отдаването под наем.

Сподели:

Още новини от деня