съдебна палата русе

Двоен ръст на делата, свързани с организирана престъпност в Русенско през 2023 година

През 2023 г. в Окръжна прокуратура – Русе са наблюдавани общо 19 досъдебни производства, свързани с организираната престъпност, като седем от тях са получени по компетентност през 2022г. от Специализираната прокуратура, която съгласно §48 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр.32 от 26.04.2022г. е закрита, считано от 26.07.2022г. Във връзка с това, в Окръжна прокуратура – Русе със Заповед №РД-04-215/02.08.2022г. на административния ръководител били утвърдени вътрешни правила за завеждане, деловодна
обработка и разпределение на преписки и досъдебни производства, получени по компетентност от Специализираната прокуратура.

Новообразуваните през 2023 г. досъдебни производства от тази категория са четири. Приключени са три досъдебни производства. С неприключено разследване в края на отчетния период са останали тринадесет досъдебни производства. Едно от тях е спряно, три били внесени в съда срещу седемнадесет лица, като седем от тях били осъдени с влязла в сила присъда. Оправдани лица – няма.

През 2022г. делата от тази категория са били осем, от които седем получени по компетентност от Специализираната прокуратура и едно новообразувано. Приключените досъдебни производства са две, едното от тях получено с приключено разследване от Специализираната прокуратура. С неприключено разследване в края на 2022г. са останали пет досъдебни производства.

От тези показатели е видно, че абсолютният брой на делата, свързани с организираната престъпност, се е увеличил през 2023 г. спрямо 2022 г. повече от два пъти. През 2023 г. има вече внесени в съда дела от тази категория, постановени осъдителни присъди и осъдени лица с влязла в сила присъда.

Сподели: