лафка братя миладинови

ДГ „Ралица“ получи за безвъзмездно управление общински имот

С Решение №961/30.05.2003 г. на Общински съвет – Русе, допълнено с Решение №941/15.07.2010 г. на Общински съвет – Русе, на ОУ „Братя Миладинови“ – Русе е учредено безвъзмездно право на управление върху имот, предмет на Акт №7074/04.10.2013 г. за публична общинска собственост, представляващ  поземлен имот с идентификатор 63427.1.94 по КККР на гр. Русе, с площ от 7 270 кв.м., ведно с построените в него сгради:

1.Сграда с идентификатор 63427.1.94.1, застроена площ 1171 кв.м., двуетажна, с предназначение: Сграда за образование;

2.Сграда с идентификатор 63427.1.94.2, застроена площ 567 кв.м., четириетажна, с предназначение: Сграда за образование;

3.Сграда с идентификатор 63427.1.94.3, застроена площ 357 кв.м., едноетажна, с предназначение: Сграда за образование;

4.Сграда с идентификатор 63427.1.94.4, застроена площ 40 кв.м., едноетажна, с предназначение: Сграда за образование.

Със Заповед №РД-01-3045/07.11.2013 г. на Кмета на Община Русе, във връзка с Решение №779/17.10.2013 г. на Общински съвет-Русе самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.1 по КККР на гр. Русе, се отнема от ОУ „Братя Миладинови“ и се предоставя безвъзмездно за управление на ДГ „Ралица“.  

С докладна вх. №31-51-16/04.12.2020 г. до Кмета на Община Русе,  директорът на ОУ „Братя Миладинови“ уведомява, че на територията на училището се намира помещение, използвано за търговски цели и отдавано под наем. Обектът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, „Алея Възраждане“ №58, етаж 1, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.1.94.2, разположена  в поземлен имот с идентификатор 63427.1.94, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ от 45,00 кв.м./бивша лафка/, предмет на АПОС №7074/04.10.2013 г., предоставена с Решение №961/30.05.2003 г. на Общински съвет – Русе. От няколко години помещението не се използва по предназначение.

Описаният имот, се намира в непосредствена близост до използваните от ДГ „Ралица“ стаи, които се ползват като основна база на детското заведение.

Управлението спрямо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 е отнето от ОУ „Братя Миладинови“ – Русе  със Заповед на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост.

Във връзка с горното и на основание докладната записка  на директора на ОУ „Братя Миладинови“, кметът на Община Русе предлага самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, да бъде предоставен за управлението на  ДГ „Ралица“, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.  

Общинските съветници решиха да се предостави безвъзмездно за управление на ДГ „Ралица“, Булстат 827144627, недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Алея Възраждане“ №58,  представляващ, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, „Алея Възраждане“ №58, етаж 1, намиращ се в сграда №2, разположена  в поземлен имот с идентификатор 63427.1.94, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ от 45,00 кв.м./бивша лафка/, предмет на АПОС №7074/04.10.2013 г.

Сподели: