Деактуваха от публична в частна общинска собственост бившето училище в Батин

Общински съвет – Борово реши да преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, представляващ дворно място с площ 9300 кв.м., съставляващо парцел І-245 в квартал 47 по плана на с. Батин, училищна сграда – масивна, строена през 1934 г., със застроена площ 1012 кв.м., в т.ч. триетажно тяло със застроена площ351 кв.м., двуетажно тяло със застроена площ 257 кв.м. и едноетажно тяло със застроена площ 351 кв.м. – пристройка, строена през 1958 г., п…

Код на новината : *119912.html

    

Сподели: