Девет години от създаването на професионално направление "Социални дейности" в Русенския университет

Девет години от създаването на професионално направление „Социални дейности“ в Русенския университет

Време за прочитане: 6 мин.

На 30 юли, 2021 година се навършват девет години от получаването на писмото на председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. дфн Боян Биолчев, с което той уведомява ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев за дадена положителна оценка от процедурата по проекта за откриване на професионално направление „Социални дейности“. С това се поставя началото на реализиране на обучение на студенти в бакалавърска специалност „Социални дейности“ и магистърска програма „Клинична социална работа“ във висшето училище. Това сподели днес проф. дн Сашо Нунев.

Постигнатото е резултат от няколко важни фактора, единият от които се отнася до разработения от създателя на направлението проф. дн Сашо Нунев проект под формата на доклад-самооценка. Той се базира на обстоен анализ на стратегиите за развитие на социалните услуги в областите в Северна България и на тенденции, както в сферата на социалните услуги и социалната работа, така и в образованието по социални дейности на регионално, национално и европейско ниво в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Проектът на проф. дн Сашо Нунев представя авторската му концепция и модел за образование и обучение по социална работа. Другият фактор се свързва с условията, възможностите и академичните ресурси, които осигурява на този етап Русенски университет. От съществено значение е предоставената подкрепа от професионалната общност на социалните работници, доставчиците на социални услуги, община Русе, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане в област Русе и съседни области, Областна администрация – Русе и Министерството на труда и социалната политика на организираната на 13.06. 2012 година кръгла маса за разкриване на професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет. Събитието се осъществява с участието на министъра на труда и социалната политика, кмета на община Русе, председателя на Общински съвет – Русе  и народни представители от Русе. Подкрепата от страна на доставчиците на социални услуги, община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и партньорството с тях продължават и до днес и те са от съществено значение за практическата подготовка, интегрирането на теория и практика при обучението на студентите и бъдещата им реализация.  

Изминалото време показа, че на тази основа се осъществява качествено образование и обучение по социални дейности, а конструираният от проф. дн Сашо Нунев авторски учебен план до настъпилите законодателни и методически промени от 2019-2020 година и след актуализацията му през 2020 и 2021 година е с дизайн и съдържание, характеризиращи се с устойчивост и позволяващи да се обучават специалисти по социална работа със съвременна теоретична и практическа подготовка, отговаряща на потребностите на практиката и на работодателите в сферата на социалните дейности. В този контекст от проф. дн Сашо Нунев са разработени авторски лекционни курсове, учебници и учебни помагала по социална работа за обучението през отделните години, създадена е цялостна и интегрирана с тях методическа система с ръководства и дневници за практическо обучение по социална работа, обвързана с личен проект на кабинет за супервизия и дистанционно провеждане на учебна практика в условията на въведени противоепидемични ограничителни мерки. От 2014 година до днес проф. дн Сашо Нунев администрира и развива дарените от Сдружение „Младежки Глас“ – Русе уебсайт и фейсбук страница на специалностите от професионалното направление „Социални дейности“, популярни в региона и страната.   

През 2014 година по инициатива на създателя на професионалното направление и с подкрепата на ръководството на Русенски университет и на професионалната общност на социалните работници в община Русе е учреден Клуб на социалния работник, утвърдил се като един от най-активните на университетско, национално и международно ниво и организирал и реализирал през 2018 и 2019 година първия в страната Регионален форум за добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности с международно участие. През 2014 година проф. дн Сашо Нунев инициира членство на Русенски университет чрез професионално направление „Социални дейности“ в Европейската асоциация на училищата по социална работа (European Association of Schools of Social Work – EASSW) (https://www.eassw.org/schools/university-of-ruse-angel-kanchev/). Това прави висшето училище първото българско такова, което е член на организация с над 300 университета и организации за образование по социална работа в Европа. Университетът членува и до днес в EASSW и негов представител е проф. дн Сашо Нунев. Редица дейности на Клуба на социалния работник са отразявани редовно през годините на уебсайта на EASSW (https://www.eassw.org/the-social-workers-club-at-the-university-of-ruse-celebrates-the-world-social-work-day-19th-march-2019/; https://www.eassw.org/the-social-workers-club-in-university-of-ruse-commemorated-international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women-25-november/; https://www.eassw.org/wswd-congratulation-ruse/).       

Положеният честно, принципно и със съзнание за отговорност към собствената дейност, към обучението на младите хора и към професионалната общност на социалните работници и обществото труд намира своето признание. Независимо от създаваните трудности и изпитанията, на които съм бил подлаган като създател на професионалното направление, обективни и в немалко случаи субективни, винаги съм се ръководил от виждането, че идвайки със своя проект и създавайки и акредитирайки с отлична оценка два пъти професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет, имам мисията да реализирам и развивам концепция и модел на образование и обучение по социална работа, които са от значение за качествената подготовка и успешната професионална реализация на бъдещите социални работници.

Напълно закономерно през 2018 година професионално направление „Социални дейности“ зае първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България, с което то се превърна в първото в историята на Русенски университет, класирано на тази позиция. Това беше постигнато за шест години с упорит труд, много инициативи и качествено обучение. Вместо да бъдем поздравени за успеха, самият декан на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, в който беше професионалното направление, се противопостави. Освен това, се появи преподавател, известен като „феномен“ в българската наука, който заедно с негов колега инженер побърза да си припише заслугата за това, въпреки че за секунди не му е виждано лицето на нито една изява и в нито един час теоретично или практическо обучение в специалностите от професионалното направление. Въпреки типичния български синдром в университетската среда „Я не сакам на мен да е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.“ и водейки се от мисията, с която дойдох в Русенски университет и принципите за отговорно и качествено обучение и активна научноизследователска дейност, успяхме до 2020 година да позиционираме направлението в Русенски университет в първата четворка на университетите в страната с такова обучение след Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Това е достойно място за професионално направление с деветгодишна история, в сравнение с професионални направления от други висши училища в страната, реализиращи обучение по социални дейности за много по-дълъг времеви период. 

През отминалите години на всеотдаен труд, заедно с много учебни и административни ангажименти и организиране и реализиране на редица дейности на Клуб на социалния работник, проф. дн Сашо Нунев защити през 2018 година дисертация по единствена в България тема за присъждане на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.4 Социални дейности в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2020 година за научна продукция и преподавателска дейност той защити и зае академичната длъжност „професор“ в Русенски университет, с която е регистриран в НАЦИД и в момента е с най-висок брой точки (1190) по наукометрични показатели сред преподавателите по социални дейности в страната.

 През летния семестър на учебната 2020-2021 година ръководството на Русенски университет по инициатива на ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и зам.-ректора по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова осъществи структурни промени чрез преместването на професионално направление „Социални дейности“ от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ във факултет „Бизнес и мениджмънт“, където се създаде нова катедра „Мениджмънт и социални дейности“. За съжаление в следващите месеци те се оказаха „стру-к-турни PR-0-мени“ (метафорично охарактеризирани). Зад тях започнаха да прозират асимилационни и други аспирации и стремежи, прераснали в малтретиращо и пренебрежително отношение към професионалното направление, неговите постижения, преподавателите  и създателя му. Това ме принуди, въпреки гласуваното от Академичния съвет едногодишно удължаване на трудовия ми договор и възможността да работя още две години за укрепване на професионалното направление, да напусна Русенски университет огорчен и възмутен от всичко случващо се и да се пенсионирам. Независимо от това, аз си тръгвам с реално осъществени и видими на национално и европейско ниво немалко дела за деветата годишнина на професионалното направление „Социални дейности“, имащи принос за неговото развитие и за доброто име на Русенски университет.

            Споделих със студентите по социални дейности на фейсбук страницата на професионалното направление предприетото от мен и мога да представя дословно няколко техни коментара, които са достатъчно красноречиви за реализираното съвместно с тях в процеса на подготовката им и виждането им какво предстои (https://www.facebook.com/socialaffairsru). 

„Уважаеми проф. Нунев, благодарим Ви за всичко, което направихте за студентите и специалността! Научихме много неща от Вас, но най-важното е, че ни научихте не само на професия, а и на това да бъдем хора в истинския смисъл на думата. Щастливи сме, че имахме възможността да черпим от вашия опит. Винаги защитавахте интересите на своите студенти и въпреки напускането Ви, продължавате да го правите. Адмирации! Вие не проваляте подготовката на бъдещите студенти, а точно обратното виждайки обстоятелствата не искате да участвате в този провал заедно с тези, които го създават!“

„В шок съм!!! Не намирам подходящите думи да изразя чувствата си – ЖАЛКО!…. Специалност ,,Социални дейности“ остава без своят ЛИДЕР, който за две години от обучението ми, беше всеотдаен към всички нас студентите. Стремежът му, да ни дава повече и повече знания, умения и опит в обучителната ни дейност е НЕОЦЕНИМ! Проф. Нунев, знаете ли?… Специалността без ВАС ще бъде като един дълъг влак без ЛОКОМОТИВ!!! БЛАГОДАРЯ ВИ за всичко, на което ни научихте! Бъдете ЗДРАВ и не НИ ЗАБРАВЯЙТЕ!“

„Благодарим Ви, проф. дн Сашо Нунев, за безкрайната отдаденост към нас студентите и за труда Ви в направление „Социални дейности“. Надяваме се сътвореното от Вас „социално дете“ в РУ „Ангел Кънчев“ да има бъдеще! Радвам се, че успяхме да изградим здрави основи от споделените знания, умения и опит от ваша страна! Вие сте нашето вдъхновение и духовен водач, изградил личностни и ценностни качества във всеки един от нас! Благодарим Ви!“  

Сподели:

Още новини от деня