Деканът на факултет „Бизнес и мениджмънт“ в Русенския университет придоби научна степен „Доктор на науките“

 На 10. септември 2021 г. се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема „Управление на риска в иновационния процес“, разработен от доц. д-р инж. Милена Кирова – декан на Факултет „Бизнес и мениджмънт“, преподавател към катедра „Бизнес развитие и иновации“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Членовете на научното жури изслушаха презентацията на дисертационния труд, представиха своите рецензии, респективно становища и обявиха окончателните положителни оценки за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ в научно направление 3.7 „Администрация и управление“  по научна специалност „Организация и управление на производството (индустрия)“ и поздравиха доц. дн Милена Кирова.

Научното жури с председател проф. дн Красимир Ениманев е определено със заповед на Ректора на Русенския университет и включва 7 професори, 3 от тях с научна степен „Доктор на науките“. Всички те са изявени учени в професионално направление Администрация и управление или Икономика,  преподаващи в: Технически университет – София, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Лесотехнически университет – София, УНСС – София, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Искрени поздравления и пожелания за творческо вдъхновение, още много професионални и лични успехи за доцент доктор на науките инженер Милена Кирова! 

Новината подготви: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД

Сподели: