темида съд дело

Дело за 50 стотинки ТБО гледа съдът в Русе

На 07.08.1998г., лицето П. Д. е подал декларация по чл.14, чл.27 и §2 от ПЗР на тогава действащия ЗМДТ пред Д МДТ при община Русе, касаещи собственост върху недвижим имот, находящ се в м. Над езерото, землището на с. Николово, област Русе. В декларацията, в таблица 1, като собственици на декларирания имот са записани П. Н. Д. и Р.Г.Й.. В т.5.3. на декларацията за имота е посочено, че е налице площ на земята от 0.500 кв.м., а застроената такава е 28 кв.м. В таблицата под т.5.7 на декларацията пък виждаме, че всеки едно от двете лица има по ½ собственост. Други идентифициращи данни за имота в декларацията няма. Само на страницата, която се попълва служебно, длъжностното лице от Устройство на територията при община Русе е записало за имота „землище с. Николово, над Езерото“ и ЕКНМ 51682/ Единен класификатор на населените места, заменен през 1995 год. с ЕКАТТЕ/. Този номер доказва само, че имотът се намира в землището на с. Николово. По повод получено съобщение на 19.11.2018г., П. П. жалба от 14.01.2019г., с която възразявала срещу определени й с това съобщение задължения за ДПС-л.а. „Москвич“ и за жилищна сграда, построена 1988г., с РЗП /площ/ 28 кв.м., придобити по наследство от майка й – Р.Й.. Обяснила, че няма представа за този имот и че смята, че той не е нейна собственост. Поискала е да се коригира това от приходната администрация при община Русе и да бъде заличена партидата й. Твърди, че по обяснение на майка й приживе, процесния имот е продаден на друго лице- Н.У.

Във връзка жалбата й, е извършена проверка и издаден и оспорения Акт за установяване на общински публични задължения под №СУД000762/26.03.2019г. с адресат П. П., като наследник на Р.Г.Й., за който е открита и служебно в МДТ гр. Русе партида  за имота под №6402085316004.

За да се стигне до издаването на оспорения АУОПВ, данъчната администрация в МДТ при община Русе е извършила съответните проверки в Агенция по вписванията, с оглед установяване на извършени сделки от П. Н. Д. и Р.Г.Й. за периода на подаване на декларацията от П. Д., т.е. от 1998г. до 2004г. Информацията от СлВп-имотен регистър, гр. Русе сочи, че за двете лица за този период няма вписвания, отбелязвания и заличавания.

Съдът счита, че всички тези доказателства, в тяхната съвкупност не дадоха пълна представа по основания въпрос-чия собственост е имотът, който е изключително неясно идентифициран в подадената от П. Д. декларация по чл.14, чл.27 и §2 от ПЗР на тогава действащия ЗМДТ пред Д МДТ при община Русе, отнасяща се до недвижим имот, находящ се в м. Над езерото, землището на с. Николово, област Русе.

Недопустимо е приемането на декларация относно собственост или др. вещно право върху недвижим имот, с толкова неясна идентификация, още по-малко, при липса на посочен конкретен акт за собственост, какъвто е случая с декларацията на Д.. Това затруднява както самите служители в МДТ при общината, така и в последствие, при правоприемство, страните, имащи отношение или не към един такъв имот, наследство и задължения по ЗМДТ.

Административен съд – Русе отмени Акт за установяване на общински публични задължения под №СУД000762/26.03.2019г. на ст. инспектор в отдел КСМДТ Дирекция МДТ, в частта, с която на П.Г.П. са определени задължения за ТБО за сумата 0.50 лева (Петдесет стотинки), и лихва в размер на 0.12 стотинки за ПИ 503.416, землището на с. Николово, местност Над Езерото.

Сподели:

Още новини от деня