община иваново

Демографската катастрофа не прощава и на община Иваново, ще има отново маломерни групи във филиалите на ДГ „Ален мак“

Демографската катастрофа не прощава и на община Иваново. Това става ясно от докладна записка на кмета на Общината Георги Миланов до общинските съветници, в която се предлага да има маломерни групи във филиалите на детска градина „Ален мак“. Съгласно приложение № 7 към чл. 53 на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование минималният норматив за броя на децата в целодневните групи е 12. Във филиал „Детска китка“ – Сваленик, филиал „Българче“ – село Красен и филиал „Кокиче“ – Тръстеник функционира по една разновъзрастова група, като през учебната 2021/2022 година в тях са били записани:

  • „Детска китка“ – Сваленик – 12 деца,
  • „Българче“ – Красен – 12 деца,
  • „Кокиче“ – Тръстеник – 17 деца.

Поради постъпване на част от децата в училище, заминаване в чужбина и преместване в други населени места за учебната 2022/2023 година в ДГ „Ален мак“ е предвидено да се сформират следните маломерни групи:

Съгласно чл. 59 на Наредбата за финансирането на институциите в системата за предучилищното и училищното образование, при недостатъчен брой за формиране на група в общинска детска градина, с решение на общинския съвет, в населено място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.

Сподели: