Десета конкурсна сесия на националния иновационен фонд бе представена в Русе

Десета конкурсна сесия на националния иновационен фонд бе представена в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Експерти от Областна администрация Русе участваха в среща по информационната кампания относно десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.

От представената информация стана ясно, че това е един от инструментите за реализирането на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на страната. Основна цел на Фонда е да насърчава научноизследователската и развойната дейност на предприятията и да стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса в България. По този начин се очаква увеличаване обема на производството, подобряване качеството на произвежданите стоки, услуги или процеси, намаляване количеството на използваните ресурси, както и повишаване нивото на инвестициите в ефективни предприятия.

Детайлно бяха разгледани условията за допустимост на проектите, като акцент беше поставен върху това, че научноизследователските развойни проекти трябва да бъдат съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи  продукти, технологии или услуги. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност се финансират дейности или задачи от научноизследователския проект, които попадат в една от категориите индустриални научни изследвания или експериментално развитие.

Максималният срок за изпълнение на проектите е 18 месеца.

Сред допустимите разходи са такива за възнаграждение, амортизация, външни услуги, материали и консумативи, командировки в чужбина, а също и условия за допустимост, във връзка с относителните дялове на разходите в бюджета на проекта.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която Фондът предоставя е до 500 000 лв. за проект, а максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е до 80% от допустимите разходи за всеки участник в проекта. Към настоящия момент общият бюджет на десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд възлиза на приблизително 4,5 млн. лв.

По време на срещата бяха представени и възможностите, които осигурява микрофинансираща институция „Джобс” за подпомагане на бизнес развитието. Институцията е част от групата на Българската банка за развитие и към момента е подкрепила повече от 415 микро- и малки предприятия в осъществяването на техни проекти. Предоставени са над 650 кредита на обща стойност над 33,7 млн. лв. Съществена заслуга на „Джобс” е и, че над 80 стартиращи компании са успели да започнат собствен бизнес.

Максималният размер на предоставяния кредит е до 200 хиляди лв. за отделен кредит и до 200 хиляди лв. обща кредитна експозиция, формирана от всички кредити на група клиенти, а минималният размер е 3000 лева.

Предлаганите кредитни продукти са за финансиране на текущите и инвестиционни разходи за обичайна дейност, а именно кредитна линия, стандартен кредит за оборотни средства, инвестиционен кредит, лизинг, дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, при наличие на сключен договор по Европейски програми за финансиране на малък и среден бизнес, както и кредити с гаранции от Европейския инвестиционен фонд по програма COSME.

Обсъдени бяха както срока и начина на усвояване на предоставените средства от микрофинансиращата институция, така и начините за издължаване, видовете обезпечения и кредитните критерии.

Инициативата, която се проведе днес в Зала 1 на Областна администрация Русе и на която присъстваха представители на бизнеса и неправителствения сектор, се реализира съвместно от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската стартът асоциация и микрофинансираща институция „Джобс” към Българската банка за развитие.

Сподели:

Още новини от деня