съдебна палата русе съд прокуратура

Десетки автомобили, дружествени дялове и пари се готви да отнеме КПКОНПИ от русенско дружество

 Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ твърди, че по отношение на двамата ответници с Решение от 15.08.2018 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, след уведомление от РП гр. Русе. Срещу М.Д.М. има образувано наказателно производство и повдигнато обвинение за престъпление, попадащо в обхвата на чл.22 ал.1 т.10 от ЗОПДНПИ /отм./. В мотивираното искане подробно са изложени обстоятелства за извършени финансови операции и сделки с имущество от ответниците. С влязло в сила споразумение по НОХД № 3788/2006 год. по описа на РРС ответникът М.Д.М. е признат за виновен в извършване на престъпления по 210 ал.1 т.2 вр. Чл.209 ал.1 от НК за извършване на измами на обща стойност 3600 лв. В хода на проверката, след извършени справки в НБД “Население“, търговски регистър, АПИС – регистър и т.н. КПКОНПИ е установила и излага в мотивираното искане подробни данни за гражданското и имотно състояние на ответника, участието му в търговско дружество „МЕГА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, придобито недвижимо имущество, леки и товарни автомобили, движението на спестяванията и паричните му влогове за периода от 14.07.2007 год. до 14.07.2017 год.

Направени са подробни анализи на приходите и разходите съобразени с данните на НСИ за издръжката на живота, посочени са данните за осъществените задгранични пътувания и всички други сделки, приходи и задължения. Въз основа на установените в хода на проверката факти, КПКОНПИ е поискала обезпечение на бъдещия иск срещу ответниците, по което съдът по ч. гр. Д. № 535/2018 год. по описа на РОС се е произнесъл положително и е наложил запор на 128 бр. МПС. След подробния анализ на приходите и разходите Комисията извежда извод за наличие на значително несъответствие  между доходите и придобитото от ответниците имущество, поради което счита, че е налице основание за отнемане в полза на държавата на притежваното от ответниците движимо имущество, евенуално паричната равностойност на несъществуващо такова, за което се твърди, че е придобито с доходи без законен източник, в какъвто смисъл е направеното искане до съда.

С влязло в сила споразумение по НОХД № 3788/2006 год. по описа на РРС ответникът М.Д.М. е признат за виновен в извършване на престъпление по 210 ал.1 т.2 вр. Чл.209 ал.1 от НК, тъй като в периода 15.08.2006 г. – 02.11.2006 г. в гр. Русе в условията на продължавано престъпление, на седем пъти, след предварителен сговор в различно съучастие, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у различни лица, като причинил имотна вреда на обща стойност 3600 лв.

Съгласно чл.21 ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, при действието на който е започнало производството срещу ответниците М.Д.М. и „МЕГА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД, Комисията образува производство, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Проверката започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато едно лице е привлечено като обвиняем за престъпление, попадащо в обхвата на чл.22 ал.1 т.1-25, въз основа на уведомление от прокурора  и продължава съгласно чл.27 ал.1 от ЗОПДНПИ до една година, като този срок може да бъде продължен еднократно с още 6 месеца. Въз основа на резултатите от проверката, в едномесечен срок от приключването й, директорът на съответната териториална дирекция изготвя мотивиран доклад до Комисията със заключение за: удължаване срока на проверката; прекратяването й или образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество.

В разглеждания случай с протокол от 14.07.2017 г. директор на ТД на КПКОНПИ гр. Велико Търново е образувал на основание чл.21 ал.2 ЗОПДНПИ /отм./ проверка за установяване значително несъответствие в имуществото на М.Д.М., след постъпило уведомление от РП гр. Русе от 10.07.2017 год. за привличането му като обвиняем в престъпление, попадащо в обхвата на чл.22 ал.1 т.10 от ЗОПДНПИ /отм./.

 С решение на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество  въз основа на постъпилото в уведомление от Районна прокуратура.

От извършени справки в Търговския регистър е видно, че ответникът М. е собственик и управител на „МЕГА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 18.01.2011 год. С първоначален собственик румънски гражданин и с писмен договор с нотариална заверка на подписите от 25.04.2013 г. е продаден 100 % от капитала на ответника за сумата от 200 лв.

За периода на проверката първият ответник М. е придобил движимо имущество – 2 леки и 2 товарни автомобила, а ответното дружество – 150 броя. МПС са закупени през периода от 25.04.2013 г. до 14.07.2017 г. Част от автомобилите са отчуждени. По отношение на малка част от тях са наложени запори, след допуснато по искане на Комисията обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с определение, постановено по ч. гр. д. № 535/2018 год. по описа на РОС. В хода на проверката КПКОНПИ не е установила законен източник на средствата за придобиването им. 

Пазарната цена на подробно описаните автомобили, придобити от ответниците /част от които отчуждени в проверявания период/, са установени по делото въз основа на приетото заключение на назначената автотехническа експертиза и допълнение към нея, което съдът възприема изцяло като компетентно и даващо отговор на поставените въпроси. Разграничени са пазарните цени към момента на придобиването, към момента на запора и към момента на отчуждаването.

От назначената съдебно-икономическа експертиза се установява, че М.Д.М. притежава имущество на обща стойност в размер на 24 800 лв., представляващо: номиналната стойност на 40 бр. дружествени дялове в размер на 200 лв. и общата пазарна стойност  на 4 бр. МПС в размер 24 600 лв., а  „МЕГА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД – имущество на обща стойност 541 320 лева, представляващо общата пазарна стойност на 150 бр. МПС плюс сума в размер на 40 лв., внесена от М.Д.М. по сметката на дружеството.

Установено е, че за периода 2007-2017 год. ответникът М. не е подавал ГДД. От справка на ТД на НАП  за доходите му е видно, че през 2007 год. е получил общо 176.61 лева, през 2008 год. – 346.64  лв., 2009 г. – 24.99 лв., 2010 – 1053.54 лв., 2011 – 623.56 лв., 2013 г. – 1074.34 лв., 2014 г. – 40.23 лв. Съгласно справките по чл.73 от ЗДДФЛ общо сумите са 3339.91 лв. През процесния период от 14.07.2007 г. до 14.07.2017 г. М.Д.М. е получил и други доходи: от трудови правоотношения в общ размер на 77 лв. (по трудов договор с „КАОЛИН“АД за периода от 28.02.2008 г. до 27.03.2008 г.); доходи по чл.9 от Закона за социалното подпомагане в общ размер на 586,25 лв. и доходи по Наредба РД07-5/2008 г. в общ размер на 511,60 лв. (писмо от 02.08.2019 г. от ДСП-Ветово). Общият размер на придобития през периода доход е 4 514,76 лв. (от икономическата експертиза).

Общият разход за издръжка на семейството на ответника (едночленно) за проверявания период е определен от вещото лице в приетото по делото заключение на СИЕ по статистически данни на НСИ. То е дало заключение, че общият размер на обичайните и извънредни разходи (изплатени вреди по НОХД и задгранични пътувания), извършени от М.Д.М. от 14.07.2007 г. до 14.07.2017 г. с натрупване е 33 824,25 лв.

Приетата по делото съдебно икономическа експертиза, която съдът възприема като компетентна, обоснована  и пълна, изчислява размера на нетния доход на ответника за процесния период, като за целта съпоставя реализирания доход и извършените обичайни и извънредни разходи. За целия проверяван период вещото лице е установило недостиг на средства за издръжка на домакинството в общ размер на 29 309,49 лв.

В проверявания период ответниците са придобили моторни превозни средства по оценка на вещото лице и дялове в търговското дрпужество. На база оценката на автомобилите по техническата експертиза, вещото лице – икономист е изчислило, че общата стойност на имуществото на М.Д.М. и „МЕГА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД от 14.07.2007 г. до 14.07.2017 г. за целия период с натрупване е в размер на 700 440 лв. Имуществото, придобито от М.Д.М. възлиза на 24 440 лв. и се състои от: МПС  – 24 200лв., дялове на „Мега Трейдинг Къмпани“ЕООД – 200 лв., вноски по банкови сметки – 40 лв. Имуществото на „Мега Трейдинг Къмпани“ ЕООД е 676 000 лв. и представлява общата стойност на придобитите от дружеството МПС.

Въз основа на така установените данни, вещото лице в СИЕ установява несъответствие между нетните доходи и придобитото имущество от ответниците  в общ размер на 729 749,49 лв. Установява, че придобитото от „Мега Трейдинг Къмпани“ ЕООД имущество за периода от 25.04.2013 г. до 14.07.2017г. е на стойност 676 000 лв. и в периода 25.04.2013 г. – 14.07.2017 г. дружеството не е разполагало със средства, чрез които да придобие имуществото. При извършена проверка в НАП Варна, офис Русе и писмо техен изх. № 16998/25.07.2019 г. се установява, че няма подавани данъчни декларации за финансови години от 2013 г. до 2017 г. вкл. Няма публикувани и ГФО.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Искът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по чл.153 от ЗПКОНПИ включва сложен фактически състав и за уважаването му следва да са налице няколко кумулативни предпоставки: 1. наказателноправната предпоставка по чл.108 от закона, като е достатъчно лицето  да е било привлечено като обвиняем за престъпление по изрично изброените в ал.1 на същата разпоредба текстове от НК и  2. наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

В производството по чл.153 от закона на изследване подлежи имуществото, с което проверяваното лице е разполагало в началото и края на проверявания период, увеличението му през същия период от законни източници, направените обичайни и извънредни разходи, както и възникнали задължения. Ако се установи значително несъответствие, за което проверяваното лице не може да представи доказателства за законни средства за придобиване на имуществото, следва изводът, че произходът на средствата за неговото придобиване е незаконен.

В случая от доказателствата по делото по безспорен начин се установява, че е налице първата от посочените предпоставки – наличие на одобрено споразумение за извършени от М.  престъпления по чл.210 НК, които попадат в обхвата на престъпленията, визирани закона.

На второ място в процеса следва да се изследва дали е налице незаконно придобито имущество по смисъла на закона.Съгласно разпоредбата на чл.107 по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а според ал.2 на същата разпоредба „обосновано предположение“ е налице тогава когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Според легалната дефиниция в § 1, т. 3 от ДР на Закона „значително несъответствие“ е налице, ако несъответствието между имуществото и нетния доход надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Преценката за наличието на законен източник за придобиване на имуществото следва да се прави, като се съпостави имуществото и нетните доходи на ответниците по смисъла на § 1, т. 2 и т. 4 от ДР на Закона. По делото са представени доказателства за нетните доходи на ответниците и придобитото от тях имущество през проверявания период. Приети са заключения на автотехническа и икономическа експертизи. Предмет на СИЕ е установяване размера на нетните приходи на ответниците и семейството им, придобитото от тях имущество, обичайните им разходи и извънредни такива за процесния период  и определяне несъответствието между нетните доходи и имуществото им. Според заключението, подробно анализирано по-горе, несъответствието е в размер на 729 749,49 лв. за М. и 676 000 лв. за дружеството. В този смисъл съдът намира, че в процеса по категоричен начин е установено „значително несъответствие“ по смисъла на чл. 107, ал. 2 вр. § 1, т. 3 от ДР от Закона.

При съпоставянето на реализирания доход и извършените обичайни и извънредни разходи  категорично е установен недостигът на средства на ответниците за проверявания период. През целия проверяван период е налице отрицателен нетен доход, т.е. недостиг на средства, което дава основание на съда да заключи, че имуществото, придобито през този период е незаконно придобито, защото не са налице законни източници на средства по смисъла на чл.5 ал.1 от ЗПКОНПИ.

За да бъде отнето обаче имуществото, предмет на предявеният иск, същото следва да е налично. Според разпоредбата на чл.151 от Закона в случаите на липсващо или отчуждено имущество се отнема неговата парична равностойност. В този смисъл исковете за отнемане в полза на държавата се явяват основателни.

На основание чл.142 ал.2 т.1 вр. чл.141 от ЗПКОНПИ следва да се отнеме в полза на държавата от ответниците: сумата от 200 лв., представляваща равностойност на 40 броя дружествени дяла с номинална стойност 5 лв. всеки от тях в капитала на „МЕГА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД и леките, и товарните автомобили, които са налични в патримониума им.

На основание чл.151 вр.чл.142 ал.2, т.1 вр.чл.141 ЗПКОНПИ от ответниците подлежат на отнемане: сумите, представляващи пазарната стойност към датата на отчуждаването  на леките автомобили.

На основание чл.78,ал.1 ГПК във вр.чл.157 ал.2 ЗПКОНПИ ответниците дължат държавна такса в размер на 25 558.40 лева.

В тежест на ответниците са направените от КПКОНПИ разноски в производството съобразно уважената част от иска. Съгласно представения по делото списък с разноски по чл.80 ГПК КПКОНПИ е направила разноски в общ размер на 2065 лева, които следва да се присъдят. Следва да се присъди и юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя по реда на чл.78 ал.8 ГПК вр.чл.37 ЗПП вр.чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредба за заплащането на правната помощ, посочва в решението си Окръжен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня