Детската градина в Баниска ще бъде защитена и през новата учебна година

С решение No 786 на Общински съвет бе взето решение да бъде предложено на Министерството на образованието и науката ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде включена в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 година. След взетото решение и направеното мотивирано предложение от Кмета на Община Две могили, в Списъка на защитените детски градини и училища за 2018/2019 година беше включен само Филиал „Детелина” с. Бъзовец. В тази връзка имаме предложение ДГ „Първи юни” – с. Баниска да бъде включена в Списъка със защитените детски градини и училища за учебната 2019/2020 г. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че защитена детска градина е градина, закриването на която би довело до нарушаване достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) No121/23.06.2017 г. за защитена детска градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗПУО се определя детска градина, която ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование. По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, през учебната 2019/2020 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 13 (като 2 от децата пътуват от с. Помен). Във филиала на детската градина, който се намира в с. Бъзовец за учебната 2019/2020 година, броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 14, като 2 от тях пътуват от с. Чилнов. Най-близката детска градина се намира в гр. Борово (на разстояние от 12,9 км. от с. Баниска), но ДГ „Славейче” – гр. Борово не разполага с необходимия кадрови ресурс и материална база, които да позволят приемането на 27 деца в задължителна предучилищна възраст от ДГ „Първи юни” – с. Баниска и филиала й в с. Бъзовец, каквото е изискването на чл. 1, ал. 3 от ПМС No121/23.06.2017 г. Следващата по близост детска градина е в гр. Две могили (на разстояние от 23 км. от с. Баниска). Видно е, че ако детската градина в с. Баниска и нейният филиал в с. Бъзовец бъдат закрити, повече от 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 км. по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина, която организира задължително предучилищно образование и има капацитет да приеме допълнителен брой деца в предучилищна възраст т.е. ДГ „Първи юни” – с. Баниска отговаря на критериите за защитена детска градина.

Сподели: