Детската градина в Две могили ще е средищна през новата учебна година

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В тази връзка имаме предложение ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили да бъде включена в списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020 г. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище, което организира задължително предучилищно образование. Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) No128/29.06.2017 г. за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗПУО се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2019/2020 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст в детската градина ще бъде 68. Броят на пътуващите 5 и 6 – годишни деца от населените места е 4: – от с. Батишница, намиращо се на 9 км. от гр. Две могили – 2 деца; – от с. Екзарх Йосиф, намиращо се на 13,8 км. от гр. Две могили – 1 дете: – от с. Пепелина, намиращо се на 6,9 км. от гр. Две могили – 1 дете.

Видно е, че ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили отговаря накритериите за средищна детска градина, залегнали в чл. 1 от Постановление No128 от 29.06.2017 година на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

Сподели: