Детска ясла № 15 ще придобие безвъзмездно право на ползване върху част от общинска сграда

Община Русе е собственик на двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 63427.7.363.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, със застроена площ от 423 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15, описана в АПОС №6878/05.02.2013 г., вписан под №86, том 4, Н.Д. 669, ДВР 1782, вх.рег. №1835 от 08.02.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Със Заповед №РД-01-1821/28.06.2017 г. на Кмета на Община Русе, в изпълнение на Решение №545, прието с протокол №23/17.06.2021 г. на Общински съвет – Русе, към Детска ясла №15 са разкрити две дневни смесени групи за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, с капацитет по 20 деца на група, в имот – публична общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15.

Със заявление вх. №31-12-1/15.09.2021 г. Директорът на Детска ясла №15, желае да бъде учредено безвъзмездно право на управление върху първи етаж от сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с площ от 423 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение. Към настоящият момент по реда на чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост, правото на управление спрямо първия етаж на сградата е отнето от ДГ „Пролет“.

Общински съвет – Русе даде сега своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска ясла №15, представлявана от директора Мариана Станчева, само върху първи етаж от сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с площ от 423 кв.м., с предназначение: Сграда за детско заведение, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15, описана в АПОС №6878/05.02.2013 г., вписан под №86, том 4, Н.Д. 669, ДВР 1782, вх.рег. №1835 от 08.02.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, считано от 01.01.2022 г..

Сподели: