ДЗЗД "ВММ" е определено да санира блок № 6 на ул. "Изола планина" в ж. к. "Дружба 1"

ДЗЗД „ВММ“ е определено да санира блок № 6 на ул. „Изола планина“ в ж. к. „Дружба 1“

ДЗЗД „ВММ“ е определено да санира по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради блок № 6, находящ се на улица „Изола планина“ № 22 в ж. к. „Дружба 1“. Става дума за един от най – големите русенски блокове със застроена площ от 1384.60 м2 и РЗП от 12 112.15 м2.

Сградата е многофамилна, жилищна, със седем секции – една на седем и шест на осем етажа, както и полуподземен сутеренен етаж, простиращ се под цялата застроена площ на сградата. Построена е през 1982 година. Състои се от седем входа, всеки със самостоятелен вход от към североизток, за секции “А”-“Г” и от към северозапад, за секции “Д”-“Ж”. Секция “А” е с 21 апартамента, а секции “Б”-“Ж” – с 24 апартамента. Обслужва се от седем стълбища, обособени като стълбищни клетки, за съответните входове. Секция “Г” разполага със стълбище на югоизток и вход с диференциални стъпала на северозапад. Конструктивната височина на жилищните етажи е 2,80 m.

Конструктивната схема е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна носеща конструкция, с монолитни стоманобетонни основи, заводски произведени сутеренни стени и сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Връзките между панелите(дюбелите) са изпълнени чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест бетон. Етажните подови конструкции са сглобяеми, от четиристранно подпрени подови панели, с дебелина 20 cm. Балконите са конзолно издадени пред фасадните стенни панели. Външните стенни панели, от надлъжните фасади и напречните калканни стени, са с дебелина 24 cm, изпълнени от стоманобетон. По фасадите има изпълнени топлоизолации с различна дебелина. Има приобщени тераси с дограма от PVC, друга част от терасите са остъклени на места с метална дограма. Основната дограма по апартаменти и общи части е дървена слепена. Има и подменена дограма с PVC такава.

Напречните и надлъжните вътрешни носещи стенни панели са стоманобетонни, с дебелина 14cm. Разпределителните вътрешни преградни стенни панели са също стоманобетонни, с дебелина 6cm.

Фундирането е осъществено с помощта на монолитни стоманобетонни ивични фундаменти. Носещите стени в сутерена на сградата са от монолитен стоманобетон.

Стълбищната клетка е сглобяема, стоманобетонова, с двураменна стълба, с метален парапет.

Покривът на сградата е плосък двоен – 2 типа студен покрив, като има подпокривно пространство от 0,85m и 1,85 m, между двете плочи. Върху него са положени пласт от цименто-пясъчен разтвор за наклон и хидроизолация. Конструкцията на покрива, е изпълнена от сглобяеми покривни панели и сглобяеми стоманобетонни греди. Отводняването на покрива е вътрешно. Оформен е и един тип плосък „топъл“ покрив – на остъклени тераси.

Граничните подове на секциите са под над неотопляем сутерен с настилки от мозайка. Остъклените тераси оформят втори вид под – под, граничещ с външен въздух.

Предвидените енергоспестяващи мерки са:
1. Tоплоизолиране на външните стени;
2. Топлоизолиране на покрив;
3. Топлоизолиране на под към външен въздух
4. Подмяна на дограма.

Вход А, по данни на живущите, е в експлоатация от 1981-82 г. В процеса на експлоатация, сутеренът е бил наводняван нееднократно, със задържане на вода върху пода. В тези случаи пространството между общата фундаментна плоча и тази на сутерена е било изцяло под вода, което е наложило пробиване на плочата на места за изпомпване водата, веднъж годишно. По време на настоящото проучване, между двете плочи водните нива са от 15 до 50 cm. Дилатационната фуга между проучваната и съседната панелна секция е отворена в горната част, но като цяло по конструкцията на сградата не се установяват деформации, застрашаващи експлоатацията й.

Деформации по вертикалната планировка, както и наводнения в сутерена са съсредоточени в източната част на секция А. В тази част, извън блока, в участъка около ВиК, се установяват високи техногенни водни съдържания в льосовия масив до дълбочина 4,50 m. В непосредствена близост до преовлажняването са тръбопроводите на ВиК, навлизащи в блока. Вероятни течове от тях преминават в обратния насип и проникват в сутерена по фугите. В резултат на навлажняването обратният насип е слегнал и се е отлепил тротоара от блока и стълбището, което спомага за проникване на дъждовни води. Във връзка с изложеното се препоръчва:

1. Пълна ревизия на ВиК и при нужда да се извърши ремонт.
2. Да се възстанови вертикалната планировка при входа на секция А.

Сподели: